• četvrtak, 21. septembar 2023.
Sti­ho­vi­ma “okre­či­li” ško­lu
Kultura
0 Komentara

Sti­ho­vi­ma “okre­či­li” ško­lu

2. jun 2011. godine

Pećinački učenici sa svojim veroučiteljem

Pećinci – Ve­ro­u­či­telj u pe­ći­nač­koj Osnov­noj ško­li “Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja” Mi­loš Jef­tić i nje­go­vi đa­ci, ne­ki od njih već i sred­njo­škol­ci, ne­dav­no su ostva­ri­li po­du­hvat vre­dan pa­žnje i po­što­va­nja. Ob­ja­vi­li su knji­gu sti­ho­va ta­len­to­va­nih uče­ni­ka, pod jed­no­stav­nim na­slo­vom Zbir­ka pe­sa­ma, s na­me­rom da po­ka­žu svo­je po­et­ske do­me­te, ali i po­mog­nu ško­li ko­ju po­ha­đa­ju. Ve­ro­u­či­telj Mi­loš je sa­ku­pio i pri­re­dio naj­lep­še đač­ke sti­ho­ve, a knji­gu je po­tom, uz fi­nan­sij­sku po­moć op­šti­ne Pe­ćin­ci, iz­dao rum­ski “Bi­bli­o­fil”.

Zbir­ka pe­sa­ma obu­ha­va­ta 90 ra­do­va, ukup­no 18 uče­ni­ka, čak je do­ži­ve­la i jav­nu pro­mo­ci­ju u rum­skoj Grad­skoj bi­bli­o­te­ci “Ata­na­si­je Stoj­ko­vić”.

– Iza­bra­ti pe­sme za ovu zbir­ku ni­je bio ni­ka­kav pro­blem, jer sam ra­dio sa dva­de­se­tak iz­u­zet­no ta­len­to­va­nih uče­ni­ka. Ove pe­sme su vred­na pre­po­ru­ka sva­ko­me ko vo­li do­bru po­e­zi­ju, a pe­ći­nač­ki mla­di pe­sni­ci u sva­kom smi­slu od­ska­ču od svo­je ge­ne­ra­ci­je. To je, sva­ka­ko, raz­log što pe­sme i auto­ri ob­u­hva­će­ni ovom knji­gom za­jed­no ima­ju vi­še od dva­de­set do­ma­ćih i me­đu­na­rod­nih na­gra­da. A naj­vi­še pri­zna­nja su osvo­ji­le Kri­sti­na Ar­se­ni­je­vić iz Po­pi­na­ca i Ni­ko­li­na Bo­žić iz Pe­ći­na­ca – po­no­san je ve­ro­u­či­telj Mi­loš Jef­tić.

Bi­lo bi ne­pra­ved­no, a ne po­me­nu­ti i osta­le uče­ni­ce i uče­ni­ke za­stu­plje­ne u ovoj knji­zi: Vla­di­mir Jo­vi­čić, Bo­ja­na To­mić, Sne­ža­na Jak­šić, Mir­ja­na Ta­dić, Je­le­na Dža­ku­la, Sa­nja Ve­li­kić, Ka­ta­ri­na Mil­kić, Ta­ma­ra Ste­fa­no­vić, De­ja­na Lu­kić, Zo­ra­na Srem­če­vić, Jo­va­na Sta­ni­sa­vlje­vić, Du­šan Man­dić, Bra­ni­sla­va Utvić, Ni­ko­la Kne­že­vić, Jo­van Sa­vić i – je­dan ne­pot­pi­sa­ni đak. Svi oni pi­šu o sva­ko­dne­vi­ci ko­ja ih okru­žu­je, ro­di­te­lji­ma i do­mu, svo­jim sno­vi­ma i že­lja­ma, srem­skom za­vi­ča­ju, taj­nim lju­ba­vi­ma, pa čak i fejs bu­ku, ali i o pra­vo­sla­vlju, ono­me što su ču­li i na­u­či­li na ča­so­vi­ma ve­ro­na­u­ke.

Ured­nik ove knji­ge, ve­ro­u­či­telj Mi­loš Jef­tić, re­kao nam je da su od do­sa­da­šnje pro­da­je Zbir­ke pe­sa­ma đa­ci fi­nan­si­ra­li kre­če­nje po­lo­vi­ne ško­le, a od kom­pa­ni­je JUB iz Ši­ma­no­va­ca do­bi­li na po­klon 300 ki­lo­gra­ma akril­nih bo­ja za kom­plet­nu unu­tra­šnjost. Po­red to­ga, mar­ke­tin­ška agen­ci­ja “Spi­ce” iz Ru­me je pla­ti­la kre­če­nje jed­ne uči­o­ni­ce i hod­ni­ka. Sa­da im ne­do­sta­je no­vac da pla­te ru­ke maj­sto­ra, ko­ji su i sa­mi da­li svoj do­pri­nos – ra­de­ći u po­la ce­ne! Osta­lo je da okre­če i pre­o­sta­li deo ško­le. Za­to se mla­di Pe­ćin­ča­ni na­da­ju po­mo­ći i dru­gih do­na­to­ra, a u me­đu­vre­me­nu pri­pre­ma­ju no­vo iz­da­nje pe­snič­ke zbir­ke. U njoj će se na­ći sti­ho­vi još ve­ćeg bro­ja auto­ra, ne sa­mo osno­va­ca, već i onih ko­ji su u me­đu­vre­me­nu po­sta­li sred­njo­škol­ci, pa i stu­den­ti.

– Mi­slim da pa­žnju va­ših či­ta­la­ca za­slu­žu­je i in­for­ma­ci­ja da smo za vre­me štraj­ka ra­di­li pre­ko­vre­me­no, a za­ra­du od knji­ge ulo­ži­li u ško­lu. Od dva­de­se­tak osvo­je­nih pri­zna­nja tre­ba­lo bi po­me­nu­ti ona sa me­đu­na­rod­nog fe­sti­va­la “Zlat­no zvon­ce”, sa tak­mi­če­nja i kon­kur­sa u No­vom Sa­du, Pe­ćin­ci­ma, Sa­vi­nom Se­lu, Pe­trov­či­ću, Zre­nja­ni­nu, Su­bo­ti­ci, Bi­je­lji­ni, Be­o­gra­du… Kri­sti­na Ar­se­ni­je­vić je osvo­ji­la čak de­se­tak pri­zna­nja, a Ni­ko­li­na Bo­žić, po­red osta­lih, i po­hva­lu Iz­vr­šnog ve­ća AP Voj­vo­di­ne – is­ti­če ve­ro­u­či­telj Mi­loš Jef­tić, ko­ji je đač­ke ra­do­ve po­čeo da sa­ku­plja još pre pet go­di­na.

D. Po­zna­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: