• petak, 12. jul 2024.
O pre­vo­zu sta­ri­jih su­gra­đa­na
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

O pre­vo­zu sta­ri­jih su­gra­đa­na

28. jun 2011. godine

Olakšice u prevozu

Grad­sko ve­će je pri­hva­ti­lo pred­log od­lu­ke ko­jom se su­gra­đa­ni­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na, sa pre­bi­va­li­štem u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i La­ćar­ku, da­je mo­guć­nost da ostva­re pra­vo na bes­plat­nan grad­ski pre­voz. Za te na­me­ne obez­be­đe­na su sred­stva iz bu­dže­ta, iz te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve. Za­in­te­re­so­va­ni tre­ba da sa ne­kim od lič­nih do­ku­me­na­ta i fo­to­gra­fi­jom odu u mi­tro­vač­ku po­slov­ni­cu grad­skog pre­vo­zni­ka  «Ge­ne­ra­li­ja» ka­ko bi do­bi­li ade­kvat­ne pro­pu­sni­ce, sa­zna­je­mo od Na­ta­še Kop­čić, na­čel­ni­ce za so­ci­jal­nu za­šti­tu.

Ina­če, be­ne­fi­ci­ran pre­voz dav­na je že­lja mi­tro­vač­kih pen­zi­o­ne­ra  ko­ji su tim po­vo­dom još po­čet­kom go­di­ne pi­sa­li do­pis grad­skim zva­nič­ni­ci­ma. Ho­će li se olak­ši­ca pro­ši­ri­ti i na pri­grad­ski i me­đu­grad­ski pre­voz osta­je da se vi­di, ali je i ova od­lu­ka me­đu sta­ri­ji­ma do­če­ka­na sa odo­bra­va­njem.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: