• utorak, 3. oktobar 2023.
Na mre­ži sto­ti­nu od­boj­ka­ša
Sport
0 Komentara

Na mre­ži sto­ti­nu od­boj­ka­ša

28. jun 2011. godine

Učesnici turnira

Pro­te­klih ne­de­lju da­na na grad­skoj pla­ži u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci odr­žan je tur­nir u od­boj­ci na pe­sku u or­ga­ni­za­ci­ji Od­boj­ka­škog klu­ba „Pr­vi tem­po“ za spor­ti­ste uz­ra­sta od se­dam do če­tr­na­est go­di­na. Tak­mi­če­nje je or­ga­ni­zo­va­no u tri sta­ro­sne ka­te­go­ri­je, uče­stvo­va­lo je oko 100 spor­ti­sta, a bor­be na pe­sku pra­tio je ve­li­ki broj po­se­ti­la­ca. Po za­vr­šet­ku tur­ni­ra naj­bo­lji su do­bi­li me­da­lje i ma­ji­ce, a svi spor­ti­sti di­plo­me za uče­šće na tur­ni­ru.

Re­zul­ta­ti, ka­te­go­ri­ja I – IV raz­red: 1. „De­co­žde­ri“ (Ko­sta Po­pov i Vla­da Ne­ško­vić), 2. „ Su­per špi­jun­ke“ (Da­ja­na Pe­ja­ko­vić i Anja Ba­la­nac) 3. „Ma­iks“ (Di­mi­tri­je Kr­sta­jić i Mi­li­ca Pu­po­vac).

Ka­te­go­ri­ja V – VI raz­red: 1. „ Klin­ci sa uli­ce“ (Stra­hi­nja Dra­gi­šić i Mar­ko Čo­nja­gić), 2. „De­kan­ke“ (Du­ška Zdje­lar i Iva­na Din­čić) 3. „Ži­la­va pra­se­ti­na „(An­dre­ja Stan­ko­vić i Kri­sti­na Si­mić).

Ka­te­go­ri­ja VII – VI­II raz­red: 1. „Ge­ja­ci“ (Ne­nad Gra­o­vac i Mar­ko Živ­ko­vić), 2. „Fan­ta­stič­na dvoj­ka“ (Mi­la­na Bro­da­lić i Dra­ga­na Tr­zin) 3. „Zev­ze­ci“ (Alek­san­dra Ta­dić i Zo­ra­na Be­ri­sa­vlje­vić).

Ina­če, Od­boj­ka­ški klub „Pr­vi tem­po“ tra­di­ci­o­nal­no or­ga­ni­zu­je tur­nir na pe­sku u pr­vim ne­de­lja­ma  ju­na ko­ji kao po obi­ča­ju za­in­te­re­su­je ve­li­ki broj Mi­trov­ča­na, a sa­mim tim i po­pu­la­ri­zu­je i una­pre­đu­je mi­tro­vač­ku dvo­ran­sku od­boj­ku.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: