• petak, 12. jul 2024.
Li­kvid­nost pro­šlo­go­di­šnjeg bu­dže­ta
Hronika | Ruma
0 Komentara

Li­kvid­nost pro­šlo­go­di­šnjeg bu­dže­ta

1. jun 2011. godine

Ključ­na tač­ka sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća u Ru­mi, odr­ža­ne 23. ma­ja, od­no­si­la se na za­vr­šni ra­čun bu­dže­ta u 2010. go­di­ni: ma­da se ose­ti­la kri­za iz pret­hod­nih go­di­na, ostva­re­nje ‘’op­štin­ske ka­se’’ bi­lo je na za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou, za­klju­či­li su čla­no­vi ovog te­la.

O iz­vr­še­nju pro­šlo­go­di­šnjeg bu­dže­ta go­vo­rio je pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić:

Članovi opštinskog veća usvojili prošlogodišnji budžet

U pro­šloj go­di­ni bu­džet­ski pri­ho­di su ostva­re­ni sa 83,87 pro­ce­na­ta, dok je pro­ce­nat na ras­hod­noj stra­ni 83,17. Evi­den­tan je na­sta­vak kri­ze iz pret­hod­nih go­di­na, ipak, mo­že­mo bi­ti za­do­volj­nim po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma. Ono što je naj­bit­ni­je, ni­je bi­lo pro­ble­ma sa li­kvid­no­šću, op­šti­na ni­je ula­zi­la u kre­dit­na za­du­ži­va­nja. S dru­ge stra­ne, iz­mi­re­ne su oba­ve­ze pre­ma bu­džet­skim ko­ri­sni­ci­ma. Od­u­sta­lo se od po­je­di­nih in­ve­sti­ci­ja za ko­je smo pro­ce­ni­li da su ne­iz­vo­dlji­ve u ovom pe­ri­o­du.

U na­stav­ku sed­ni­ce usvo­jen je Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je ‘’Ho­tel sa sport­sko-re­kre­a­tiv­nim sa­dr­ža­ji­ma’’ u ata­ru Klen­ka, či­me se stva­ra­ju uslo­vi za raz­voj tu­ri­zma i pri­vla­če­nje in­ve­sti­to­ra. Usvo­je­na je i od­lu­ka o uslo­vi­ma i na­či­nu pla­ća­nja tro­ško­va pri­ba­vlja­nja­pro­pi­sa­ne do­ku­men­ta­ci­je u po­stup­ku na­knad­nog iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le, od­no­sno le­ga­li­za­ci­je obje­ka­ta. Ka­ko je na sed­ni­ci ob­ja­šnje­no, Op­štin­ska upra­va ovim pre­u­zi­ma na se­be pri­ba­vlja­nje po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je, što će za gra­đa­ne bi­ti br­ži i jef­ti­ni­ji po­stu­pak. Čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća usvo­ji­li su iz­ve­štaj o ra­du sa po­ka­za­te­lji­ma fi­nan­sij­skog po­slo­va­nja za 2010. go­di­nu Do­ma zdra­vlja ‘’Ru­ma’’, Pro­gram za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, da­ta je i sa­gla­snost pred­u­ze­ću ‘’Fri­go-Ži­ka’’ na pri­ja­vu pro­jek­ta – no­ve teh­no­lo­gi­je u pro­ce­su pro­iz­vod­nje is­pa­ri­va­ča i kon­den­za­to­ra (iz­vo­zni pro­gram). Ni­je usvo­jen plan raz­me­šta­ja ki­o­ska za grad Ru­mu, zbog bez­bed­no­sti u sa­o­bra­ća­ju.

K. K.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: