• petak, 12. jul 2024.
Let­nja de­ko­ra­ci­ja u ku­ći
Zabava
0 Komentara

Let­nja de­ko­ra­ci­ja u ku­ći

14. jun 2011. godine

Une­si­te ve­dri­nu le­ta u svoj dom sve­tlim bo­ja­ma, de­ko­ra­ci­ja­ma od školj­ki i cvet­nim mo­ti­vi­ma. Žu­ta je bo­ja ko­ja po­pra­vlja ras­po­lo­že­nje i bu­di ose­ćaj sre­će, ka­žu struč­nja­ci. Ta­ko­đe aso­ci­ra na sun­ce, žit­na po­lja, su­co­kret, a po­ne­kad ka­že­mo i „li­mun žu­ta“. Da­kle ako bi smo bi­ra­li bo­ju le­ta, to bi de­fi­ni­tiv­no bi­la žu­ta.

Za­ve­se i ne­ko­li­ko ja­stu­či­ća u žu­toj bo­ji bi­će pra­vo let­nje osve­že­nje za vaš dom. Do­bro će se uko­pi­ti sa be­lom, cr­nom, svim bo­ja­ma dr­ve­ta, ze­le­nom ili tam­no pla­vom. Uz ovu bo­ju va­še sob­no ze­le­ni­lo do­bi­će no­vu bli­sta­vu le­po­tu.

Da upot­pu­ni­te let­nji iz­gled va­šeg do­ma une­si­te i da­šak mo­ra. Školj­ka­ma ukra­še­ni pred­me­ti ide­al­no će vam po­slu­ži­ti u ovu svr­hu. To mo­gu bi­ti lam­pe, ro­man­tič­ni ra­mo­vi za sli­ke, ogle­da­la ili va­ze. Naj­le­še u ve­zi ovih pred­me­ta je to što ih mo­že­te sa­mi na­pra­vi­ti uz ma­lo tru­da i ma­šte.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: