• sreda, 27. septembar 2023.
Kon­tro­la plod­no­sti ze­mlji­šta
Poljoprivreda
0 Komentara

Kon­tro­la plod­no­sti ze­mlji­šta

28. jun 2011. godine

Analize za racionalnu primenu đubriva

Po­ljo­pri­vred­na Struč­na Slu­žba Srem­ska Mi­tro­vi­ca u okvi­ru svo­jih ak­tiv­no­sti u op­šti­na­ma Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Sta­ra Pa­zo­va, Pe­ćin­ci i Šid, ras­po­la­že akre­di­to­va­nom la­bo­ra­to­ri­jom za is­pi­ti­va­nje plod­no­sti ze­mlji­šta. Ista oba­vlja po­slo­ve kon­tro­le plod­no­sti ze­mlji­šta i od­re­đi­va­nje sa­dr­ža­ja mi­ne­ral­nog azo­ta u pro­fi­lu ze­mlji­šta (N-min), od 1970 god. U pro­se­ku se go­di­šnje is­pi­ta oko 2.000 uzo­ra­ka ze­mlji­šta na osnov­ne pa­ra­me­tre plod­no­sti uklju­ču­ju­ći i N-min, od­no­sno ura­di oko 11.000 he­mij­skih ana­li­za.

Po­sled­njih go­di­na osnov­na i naj­bit­ni­ja de­lat­nost he­mij­ske la­bo­ra­to­ri­je je kon­tro­la plod­no­sti ze­mlji­šta, od­no­sno he­mij­ska ana­li­za ze­mlji­šta kao na­uč­na osno­va za ra­ci­o­nal­nu i eko­no­mič­nu pri­me­nu mi­ne­ral­nih đu­bri­va, a u ci­lju po­ve­ća­nja pri­no­sa i kva­li­te­ta is­pi­ti­va­nih ze­mlji­šta i oču­va­nja eko­lo­ške sre­di­ne i agro­e­ko­si­ste­ma uop­šte.

Detalj iz laboratorije

U he­mij­skoj la­bo­ra­to­ri­ji se is­pi­tu­ju osnov­ni pa­ra­me­tri plod­no­sti ze­mlji­šta: pH u ka­li­jum-hlo­ri­du (KCl) i vo­di (H2O), kal­ci­jum kar­bo­nat (Ca­CO3), hu­mus, la­ko­pri­stu­pač­ni fos­for (P2O5), la­ko­pri­stu­pač­ni ka­li­jum (K2O) i na osno­vu do­bi­je­nih re­zul­ta­ta se da­je ade­kvat­na pre­po­ru­ka za ra­ci­o­nal­no đu­bre­nje ga­je­nih use­va.

Osnov­ni pa­ra­me­tri plod­no­sti ze­mlji­šta su ba­za ko­ja od­re­đu­je po­treb­ne ko­li­či­ne osnov­nih hran­lji­vih ele­me­na­ta za vi­so­ku i kva­li­tet­nu bilj­nu pro­iz­vod­nju uz od­go­va­ra­ju­ći eko­nom­ski efe­kat i po­bolj­ša­nje ili oču­va­nje plod­no­sti ze­mlji­šta.

Po­se­ban seg­ment u okvi­ru kon­tro­le plod­no­sti ze­mlji­šta je od­re­đi­va­nje sa­dr­ža­ja mi­ne­ral­nog azo­ta u ze­mlji­štu i na osno­vu do­bi­je­nih po­da­ta­ka naj­pre­ci­zni­je se od­re­đu­ju po­treb­ne ko­li­či­ne azot­nih đu­bri­va za pri­hra­nji­va­nje str­nih ži­ta i pred­se­tve­no azot­no đu­bre­nje ja­rih use­va. Upra­vo zbog to­ga se iz­be­ga­va pre­ko­mer­na pri­me­na azot­nih đu­bri­va (što je čest slu­čaj), a sa­mim tim i po­sle­di­ce ko­je pro­iz­i­la­ze: po­le­ga­nje use­va, pro­du­že­tak ve­ge­ta­ci­je, sma­nje­nje sa­dr­ža­ja še­će­ra u ko­re­nu še­ćer­ne re­pe, po­ve­ća­nje ot­por­no­sti ga­je­nih use­va na bo­le­sti i eks­trem­ne kli­mat­ske uslo­ve (tem­pe­ra­tu­ra, vla­ga).

He­mij­ska la­bo­ra­to­ri­ja ras­po­la­že ka­drom: dok­tor na­u­ka agro­he­mi­je, di­plo­mi­ra­ni in­že­njer po­ljo­pri­vre­de, di­plo­mi­ra­ni he­mi­čar i he­mij­ski teh­ni­čar kao i od­go­va­ra­ju­ćom opre­mom i pra­te­ćim ma­te­ri­ja­lom uz re­dov­no pra­će­nje li­te­ra­tu­re o even­tu­al­nim pro­me­na­ma ili ko­rek­ci­ja­ma u smi­slu do­bi­ja­nja kva­li­tet­ni­jih re­zul­ta­ta is­pi­ti­va­nja. La­bo­ra­to­ri­ja po­se­du­je po­ten­ci­jal­ne i is­ku­stve­ne mo­guć­no­sti za is­pi­ti­va­nje sa­dr­ža­ja te­ških me­ta­la (Cd, Pb, Cr, As, Hg) i osnov­nih mi­kro­hran­lji­vih ele­me­na­ta (Fe, Mn, Zn, Cu) kao i is­pi­ti­va­nje he­mij­skog kva­li­te­ta vo­da za ljud­sku upo­tre­bu i si­ste­ma za za­li­va­nje i he­mij­sku ana­li­zu azot­nih i NPK đu­bri­va u bu­duć­no­sti.

Bez kon­tro­le plod­no­sti ze­mlji­šta, što je kod nas uglav­nom slu­čaj, zbog ne­po­zna­va­nja ili ne­do­volj­nog sa­zna­nja o he­mi­zmu ze­mlji­šta naj­če­šće se upo­tre­blja­va­ju ne­a­de­kvat­ne ko­li­či­ne i for­mi­la­ci­je NPK i N-đu­bri­va. Po­sle­di­ce su: sma­nje­nje plod­no­sti ze­mlji­šta, sma­nje­nje pri­no­sa i kva­li­te­ta ga­je­nih use­va, po­ve­ća­nje ce­ne pro­iz­vo­da i sma­nje­nje eko­nom­skog efek­ta u bilj­noj pro­iz­vod­nji.

Dr Bog­dan Mi­haj­lo­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: