• četvrtak, 21. septembar 2023.
Obnovili registraciju, subvencije očekuju
Poljoprivreda
0 Komentara

Obnovili registraciju, subvencije očekuju

6. maj 2011. godine

Ðorđe Nenadović ( arhibski snimak)

Sremska Mitrovica – Mi­trov­ča­nin Đor­đe Ne­na­do­vić i Ša­šin­ča­nin Jo­van Po­po­vić, re­gi­stro­va­ni far­me­ri, ko­nač­no su re­ši­li svo­je pro­ble­me ve­za­ne za ob­no­vu re­gi­stra­ci­je ga­zdin­stva, upis i spi­sak ak­tiv­nih ga­zdin­sta­va, a oče­ku­ju  i pri­pa­da­ju­će sub­ven­ci­je. O to­me su, po­tvr­dio je Jo­van Po­po­vić do­bi­li neo­p­hod­na re­še­nja iz Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de.

– Ovo ne bi­smo us­pe­li da ostva­ri­mo da ni­je bi­lo po­mo­ći lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i dru­gih nad­le­žnih ko­ji su uvi­de­li pra­vo sta­nje stva­ri. Ali, ja sam se mu­čio i to  to­kom dva do tri me­se­ca, od­la­ze­ći  na ra­zna vra­ta, vra­ća­ju­ći se  u po­tra­zi za re­še­njem za me­ne ve­li­kog pro­ble­ma – ka­že Jo­van Po­po­vić iz Ša­ši­na­ca, ko­ji je na­kon po­zi­tiv­nog od­go­vo­ra iz Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de re­gu­li­sao sve pro­ble­me oko ze­mlje či­ji je do­bar deo u me­đu­vre­me­nu vra­ćen biv­šim vla­sni­ci­ma – pra­vo­slav­noj cr­kvi. Isti pro­blem mu­čio je i Đor­đa Ne­na­do­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

– Sve je pro­te­klo po pro­pi­sa­noj pro­ce­du­ri, pla­tio sam za­kup, na­kon sa­gla­sno­sti sklo­pio ugo­vor sa mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de, ali su me kod ob­no­ve re­gi­stra­ci­je pr­vo od­bi­li –  pod­se­ća Ne­na­do­vić.

 

Jovan Popović

Mno­go de­talj­ni­je o sve­mu go­vo­ri Jo­van Po­po­vić. On pri­ča ka­ko je po osno­vu sto­čar­stva za 2010. go­di­nu do­bio 36 hek­ta­ra dr­žav­ne ze­mlje u za­kup, to je mo­rao da is­pla­ti do 25. ju­na, na­pra­vio je ugo­vor sa dr­ža­vom i kad je tre­bao da ob­no­vi ga­zdin­stvo mo­rao je da iz ka­ta­stra iz­va­di nov po­se­dov­ni list po kom se na 18 hek­ta­ra uknji­ži­la cr­kva. Jer, u me­đu­vre­me­nu dr­ža­va je cr­kvi vra­ti­la ra­ni­je od­u­ze­tu ze­mlju.

– Tra­žio sam mi­šlje­nje od Zo­ra­na Je­li­či­ća, na­čel­ni­ka za ze­mlji­šte  Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de,  bio sam u Šap­cu kod nad­le­žnih u is­po­sta­vi Mi­ni­star­stva za agrar­na pla­ća­nja i re­kli su mi ta­da da po­zi­ti­van od­go­vor o sve­mu tre­ba da stig­ne u tre­zor. Ka­ko su re­kli ta­ko je na sre­ću i bi­lo  – do­da­je Po­po­vić.

 

Vlada Vučenović

Od Vla­de Vu­če­no­vi­ća, pred­sed­ni­ka srem­sko­mi­tro­vač­ke Ko­mi­si­je za do­no­še­nje pro­gra­ma za­šti­te i ure­đe­nja po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u dr­žav­noj svo­ji­ni sa­zna­je­mo da se pra­vo pre­čeg za­ku­pa ostva­ru­je u to­ku mar­ta ili apri­la, na­kon sa­gla­sno­sti mi­ni­star­stva i sa­gla­sno­sti Skup­šti­ne gra­da. Za­kup se pla­ća una­pred, a po­tom pot­pi­šu ugo­vo­ri sa Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de i  ugo­vo­ri  va­že od 1. no­vem­bra do 30. ok­to­bra na­red­ne go­di­ne.

– Kra­jem no­vem­bra na­ma su iz Pra­vo­slav­ne cr­kve­ne op­šti­ne do­ne­li re­še­nje o upi­su 26 hek­ta­ra ze­mlje na njih, jer im je ze­mlja  vra­će­na i to je upi­sa­no u ka­ta­star. Mi u vre­me spro­vo­đe­nja ovog po­stup­ka ni­smo o to­me ima­li ni­ka­kvu in­for­ma­ci­ju ni iz mi­ni­star­stva, ni iz ko­mi­si­je za re­sti­tu­ci­ju. Obra­tio sam se mi­ni­star­stvu ra­di re­ša­va­nja pro­ble­ma, a on­da se po­ja­vio no­vi pro­blem – dvo­ji­ca lju­di ni­su mo­gla da upi­šu ze­mlji­šte da bi ostva­ri­li sub­ven­ci­je. Jer, to pra­vo ima­te ako ste za­ku­pi­li dr­žav­no ze­mlji­šte ili pri­vat­no ze­mlji­šte, a ne i za cr­kve­no ze­mlji­šte. Bio sam u stal­nom kon­tak­tu sa vi­šim in­stan­ca­ma ka­ko bi ovi lju­di do­bi­li šta im pri­pa­da a isto­vre­me­no i da cr­kva ne bu­de ošte­će­na – is­ti­če Vu­če­no­vić.

S.Đa­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: