• petak, 12. jul 2024.
Ču­va­ju na­ci­o­nal­ni iden­ti­tet
Kultura
0 Komentara

Ču­va­ju na­ci­o­nal­ni iden­ti­tet

28. jun 2011. godine

Na otvaranju festivala

Osmi po re­du Fe­sti­val ukra­jin­ske kul­tu­re odr­žan je od 17. do 19. ju­na u In­đi­ji. Fe­sti­val je otvo­ren u am­bi­jen­tu Et­no iz­lo­žbe u Ku­ći Voj­no­vi­ća na ko­joj su pre­zen­to­va­ni ve­zo­vi sa tra­di­ci­o­nal­nim ukra­jin­skim mo­ti­vi­ma a ko­je su ra­di­le že­ne iz In­đi­je, Pri­je­do­ra i Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

Pro­gram fe­sti­va­la ko­ji su or­ga­ni­zo­va­li Na­ci­o­nal­ni sa­vet ukra­jin­ske na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne i UKUD ‘’Ka­le­na’’ In­đi­ja, na­ja­vio je Pe­tar Za­ka­ma­rok, član na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta i pred­sed­nik ‘’Ka­le­ne’’. O zna­ča­ju ču­va­nja na­ci­o­nal­nog kul­tur­nog bla­ga Ukra­ji­na­ca u Sr­bi­ji go­vo­rio je Jo­za Sa­pun, pred­sed­nik na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta iz No­vog Sa­da ko­ji je po­seb­no is­ta­kao da su kul­tur­no-umet­nič­ka dru­štva ču­va­ri na­ci­o­nal­nog iden­ti­te­ta Ukra­ji­na­ca na ovim pro­sto­ri­ma.

U su­bo­tu su gra­đa­ni In­đi­je ima­li pri­li­ku da upo­zna­ju ukra­jin­sku na­ci­o­nal­nu ku­hi­nju ko­ja je pre­zen­to­va­na u do­mu pen­zi­o­ne­ra. U po­po­dnev­nim sa­ti­ma u Kul­tur­nom cen­tru je odr­žan za­jed­nič­ki kon­cert kul­tur­no-umet­nič­kih i pro­svet­nih dru­šta­va ko­ja ne­gu­ju tra­di­ci­ju Ukra­ji­na­ca, iz Sr­bi­je, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Hr­vat­ske.U ne­de­lju je na za­tva­ra­nju fe­sti­va­la odr­žan kon­cert pro­fe­si­o­nal­nog an­sam­bla ‘’Ga­li­či­na’’ iz Ukra­ji­ne.

Po­kro­vi­te­lji fe­sti­va­la su Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i Mi­ni­star­stvo za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

Z.G.S.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: