• utorak, 3. oktobar 2023.
Ve­če iz­vor­ne na­rod­ne mu­zi­ke
Kultura
0 Komentara

Ve­če iz­vor­ne na­rod­ne mu­zi­ke

18. maj 2011. godine

Muška i ženska pevačka grupa ansambla Branko Radičević

Sremska Mitrovica – «Ja sam sre­la kog sam vo­le­la» na­ziv je kon­cer­ta iz­vor­ne na­rod­ne mu­zi­ke ko­ji je or­ga­ni­zo­vao Cen­tar za kul­tu­ru «Sir­mi­ju­mart», a odr­žan je u mi­tro­vač­kom Po­zo­ri­štu «Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić». Pro­gram kon­cer­ta iz­ve­li su čla­no­vi žen­ske i mu­ške gru­pe pe­va­ča Fol­klor­nog an­sam­bla «Bran­ko Ra­di­če­vić», uče­ni­ci et­no – pe­va­nja Mu­zič­ke ško­le «Pe­tar Kran­če­vić» pod upra­vom pro­fe­so­ri­ce Va­len­ti­ne Si­mi­kić i svi­rač na na­rod­nim in­stru­men­ti­ma Edi Tajm.

Cilj kon­cer­ta je do­pri­nos ne­go­va­nju na­rod­nog stva­ra­la­štva, a pu­na sa­la po­se­ti­la­ca i apla­u­zi  ko­ji­ma su iz­vo­đe­nja po­zdra­vlje­na po­ka­zu­ju da et­no mu­zi­ka ima uvek svo­je po­što­va­o­ce.

S.Đ.-M.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: