• nedelja, 14. jul 2024.
Udruživanje metalaca – zajednički interes
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Udruživanje metalaca – zajednički interes

4. maj 2011. godine

Učesnici u prezentaciji projekta

Stara Pazova – U pro­šlu sre­du u Sta­roj Pa­zo­vi je odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta “Voj­vo­di­na Me­tal Clu­ster” či­ja je im­ple­men­ta­ci­ja za­po­če­la 1.mar­ta ove go­di­ne i ko­ji se fi­nan­si­ra iz Evrop­ske uni­je, iz re­gi­o­nal­no dru­štve­no-eko­nom­skog pro­gra­ma. Pro­je­kat, ko­ji će tra­ja­ti dve go­di­ne, vre­dan je 860 hi­lja­da evra. EU ga fi­nan­si­ra s 85,81 osto, dok su 14,19 od­sto sred­sta­va iz sop­stve­nih iz­vo­ra.

Cilj ovog pro­jek­ta je pod­sti­ca­nje no­vih mo­de­la jav­no-pri­vat­nih part­ner­sta­va kroz ko­je će se do­pri­ne­ti oču­va­nju po­sto­je­ćih i otva­ra­nju no­vih rad­nih me­sta, kao i po­di­za­nje kon­ku­rent­no­sti na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu i po­ve­ća­nje iz­vo­znič­kog učin­ka pred­u­ze­ća u okvi­ru na­še me­tal­ske in­du­stri­je. Pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić je is­ta­kao da je ve­o­ma bit­no do­no­še­nje Za­ko­na o jav­nom-pri­vat­nom part­ner­stvu, ali i sprem­nost lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va da pre­po­zna­ju po­tre­be pri­vre­de.- Ka­da je u pi­ta­nju me­tal­ska in­du­stri­ja, op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va je ve­o­ma ja­ka. To je bi­la i u ne­ka­da­šnjoj Ju­go­sla­vi­ji, to je i sa­da u Sr­bi­ji. Ali pri­vred­ni­ci u Sta­roj Pa­zo­vi ne že­le da ži­ve od sta­re sla­ve. Stal­no ino­vi­ra­ju svo­ju pro­iz­vod­nju. Stva­ra­ju se no­ve kom­pa­ni­je. Po­sto­ji i ve­li­ki broj sta­rih za­na­tli­ja – re­kao je pred­sed­nik Jo­vić i do­dao da ova op­šti­na že­li da svo­je pri­vred­ni­ke pod­stak­ne na bo­lju kon­ku­rent­nost, iz­voz i po­ve­ća­nje za­po­šlja­va­nja. I upra­vo zbog to­ga je i po­sta­la part­ner u po­me­nu­tom pro­jek­tu po­red op­šti­na Ade i Te­me­ri­na, po­kra­jin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za me­đu­re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju i Se­kre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du, Fa­kul­te­ta teh­nič­kih na­u­ka iz No­vog Sa­da, ita­li­jan­skog Fri­u­li cen­tra za is­tra­ži­va­nje ino­va­ci­ja i teh­no­lo­ški tran­sfer i Udru­že­nja za una­pre­đe­nje me­ta­la­ca Sre­ma – ME­MOS- In­đi­ja.

Dr Slo­bo­dan Mo­ra­ča, s Fa­kul­te­ta teh­nič­kih na­u­ka je re­kao da su kroz sam pro­je­kat po­ku­ša­li da na­pra­ve spre­gu iz­me­đu pri­vre­de i in­sti­tu­ci­ja, da se ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća po­ve­žu na trž­šnom prin­ci­pu i da Kla­ster ko­ri­ste kao me­ha­ni­zam za pred­u­zi­ma­nje kon­kret­nih ko­ra­ka. Zo­ran Pe­kez, me­na­džer pro­jek­ta je pod­se­tio da je on ra­đen zbog kraj­njih ko­ri­sni­ka, a to su svi gra­do­vi i op­šti­ne Voj­vo­di­ne, od­no­sno, po­di­za­nje kon­ku­rent­no­sti me­tal­skog sek­to­ra u Po­kraj­ni. U okvi­ru Kla­ste­ra ne­po­vrat­nog nov­ca ne­ma, ima sa­mo bes­plat­nih uslu­ga, na­gla­sio je Pe­kez i pod­se­tio da Kla­ster mo­ra bi­ti jak i svo­je čla­ni­ce za­stu­pa­ti pred dr­žav­nim i ino­stra­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. O zna­ča­ju udru­ži­va­nja me­ta­la­ca još su go­vo­ri­li Lju­bo­mir Alek­sić, iz po­kra­jin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du, Mir­ja­na Ra­de­no­vić Rat­ko­vić, pred­stav­ni­ca Kla­ster ME­MOS-a i Sr­đan Stan­ko­vić, pot­pred­sed­nik SO Sta­ra Pa­zo­va.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: