• ponedeljak, 24. jun 2024.
Trka u štiklama
Zabava
0 Komentara

Trka u štiklama

5. maj 2011. godine

Pobednica- Mirjana Jović

Pobednica Mirjana Jović

Sremska Mitrovica – Pro­te­kle su­bo­te Kan­ce­la­ri­ja za mla­de je na grad­skom tr­gu or­ga­ni­zo­va­la Ukr­šnju tr­ku u šti­kla­ma ko­je su mo­ra­le da iz­no­se naj­ma­nje osam san­ti­me­ta­ra. Pod bud­nim okom atlet­skih su­di­ja i mno­go­broj­nih zna­ti­želj­nih Mi­trov­ča­na u tr­ci je uče­stvo­va­lo se­dam de­vo­ja­ka ko­je su po­ka­za­le za­vid­nu ve­šti­nu. Po­be­di­la je Mir­ja­na Jo­vić ko­ja je sta­zu od 50 me­ta­ra pre­tr­ča­la za 7,6 se­kun­di i ta­ko osvo­ji­la 10.000 di­na­ra. Dru­ga je bi­la Alek­san­dra Ri­stev­ski sa re­zul­ta­tom 7,9  i osvo­je­nih 5.000 di­na­ra, a tre­ća Na­ta­ša Jo­ve­lić sa re­zul­ta­tom 8,2 se­kun­de i na­gra­dom od 3.000 di­na­ra. Po­bed­ni­ci ove neo­bič­ne tr­ke na­gra­du je uru­čio je Mi­lo­rad Po­pa­dić, ko­or­di­na­tor kan­ce­la­ri­je za mla­de.

M.M.

Učesnice i organizatori trke

Trčale u visokim štiklama

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: