• ponedeljak, 24. jun 2024.
Sla­vlje­nik za­vr­šio u ko­tli­ću
Zabava
0 Komentara

Sla­vlje­nik za­vr­šio u ko­tli­ću

18. maj 2011. godine

Gošćama besplatan kozmetički tretman

Zasavica – U Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de Za­sa­vi­ca po­sled­nje su­bo­te u apri­lu odr­žan je tre­ći po re­du „Dan ma­ga­ri­ca“, a u sklo­pu ove je­din­stve­ne ma­ni­fe­sta­ci­je i dru­go Svet­sko pr­ven­stvo u pra­vlje­nju pa­pri­ka­ša od ma­ga­re­ćeg me­sa.

Na Za­sa­vi­ci, ču­va­ru ge­net­skih re­sur­sa, ko­ja po­se­du­je i jed­nu od naj­ve­ćih far­mi mu­znih ma­ga­ri­ca na Bal­ka­nu, naj­pre je sla­vljen ma­ga­rac kao ve­kov­ni čo­ve­kov po­ma­gač, po­tom ve­li­ča­no ma­ga­re­će mle­ko kao lek, da bi na kra­ju ma­ga­rac – sla­vlje­nik u ko­tli­ću za­vr­šio.

Isto­ri­ja je za­be­le­ži­la da se egi­pat­ska kra­lji­ca Kle­o­pa­tra ku­pa­la u ma­ga­re­ćem mle­ku da bi oču­va­la le­po­tu ko­že, ma­ga­re­će mle­ko Gr­ci su sma­tra­li le­kom, a Ri­mlja­ni luk­su­znim pi­ćem ko­je je bi­lo i osnov mno­gih le­ko­va.

Uprav­nik za­sa­vi­ce Slo­bo­dan Si­mić ka­že da je in­te­re­so­va­nje tr­ži­šta za ma­ga­re­ćim mle­kom sve ve­će i da, zbog ma­le pro­iz­vod­nje, ne mo­gu da od­go­vo­re na sve zah­te­ve po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca ko­ji se sve vi­še okre­ću pri­rod­noj hra­ni i le­ko­vi­ma.

Pobednica Zofija Bogdan imala i najlepše ukrašen sto

Sa­vre­me­ne ana­li­ze su po­ka­za­le da je ma­ga­re­će mle­ko efi­ka­sno u ot­kla­nja­juu pro­ble­ma na ko­ži, do­bro za ja­ča­nje imu­ni­te­ta, za opo­ra­vak i pro­tiv hro­nič­nog umo­ra. Naj­slič­ni­je je maj­či­nom mle­ku, pi­je se bez po­tre­be za pa­ste­ri­za­ci­jom i ne iza­zi­va aler­gi­je. Ka­ko ma­ga­re­će mle­ko sa­dr­ži i 60 pu­ta vi­še vi­ta­mi­na C ne­go kra­vlje, te je bo­gat iz­vor kal­ci­ju­ma i fos­fo­ra, mno­gi ga zo­vu i nu­tri­ci­o­ni­stič­kim zlat­nim rud­ni­kom.

Za raz­li­ku od mle­ka, me­so ma­gar­ca je mno­gim ku­li­na­ri­ma bi­lo pra­va ne­po­zna­ni­ca, pa i po­bed­ni­ci Žo­fi­ji Bog­dan iz Sen­te ko­ja je pr­vi put u ži­vo­tu ku­va­la me­so ma­gar­ca.

– Ku­va­la sam ju­ne­će, ov­či­je, sva­ka­kvo me­so, ali ne i ovo. Osvo­ji­la sam vi­še od sto­ti­nu pri­zna­nja na tak­mi­če­nji­ma ši­rom Sr­bi­je ali i u Ma­đar­skoj, Ru­si­ji, Ru­mu­ni­ji. Na­gra­di se uvek na­dam – is­pri­ča­la nam je ve­šta ku­va­ri­ca dok je po­gle­dom tra­ži­la mu­ža Stje­pa­na Bog­da­na i dru­ga Fe­ren­ca Bi­lic­kog ko­ji su obi­la­zi­li Za­sa­vi­cu i dru­ge štan­do­ve dok su Žo­fi­ji pre­pu­sti­li bri­gu o, is­po­sta­vi­će se, po­bed­nič­kom ko­tli­ću.

Kotlić do kotlića

Eki­pa „Ga­stro klu­ba“ iz Bač­kog Pe­trov­ca u sa­sta­vu: Ja­ro­slav Ri­bo­vič, Vla­di­mir Me­ga, Ko­vač Jan i Vla­di­mir Du­daš glav­ni ku­var, sko­ro uglas pri­zna­ju da su maj­sto­ri za ri­bu i dru­ga me­sa, ali ne i za ma­ga­re­će. Ipak, do­pa­da im se što sva­ka eki­pa do­bi­ja isti ma­te­ri­jal i iste uslo­ve pa sva­ko pra­vi ka­ko zna pa­pri­kaš od dve ki­le me­sa, ma­lo ma­sti, lu­ka, pa­pri­ke, so­li i vi­na.

Za­jed­no je na­stu­pi­la i „Voj­vo­đan­ska tr­pe­za“, eki­pa ko­ja je pred­sta­vlja­la 12 ra­znih „ja­da“ po Voj­vo­di­ni – štru­dli­ja­de, pih­ti­ja­de, ko­ba­si­ci­ja­de, od Tu­ri­je, Ža­blja, Ru­men­ke, Šaj­ka­ša i Som­bo­ra do No­vog Mi­lo­še­va. Van kon­ku­ren­ci­je pra­ve škem­bi­će, a Mla­den Zo­ra­no­vić iz Ru­men­ke ka­že da se na­gra­di i ne na­da­ju jer su maj­sto­ri za pih­ti­je.

– Ako ni­šta dru­go, po­ča­sti­će­mo lju­de pih­ti­ja­ma, a za pa­pri­kaš ne­ka bu­de­mo i dru­gi, od kra­ja – ka­že Zo­ra­no­vić.

Iz Ce­lja do­šla eki­pa sa jed­nim sta­rim slo­ve­nač­kim re­cep­tom, ali ni­su mo­gli da ga pri­me­ne zbog za­sa­vič­kih pra­vi­la.

– Kod nas se sta­vlja mno­go vi­na, a ov­de smo do­bi­li ma­lo vi­na. Naj­va­žni­je je da su lju­di ov­de otvo­re­ni, sr­dač­ni i ni­su hlad­ni kao kod nas – ka­že Jan Ple­šnik.

Ova­kve me­ni­fe­sta­ci­je su ne­za­mi­sli­ve bez že­na iz udru­že­nja „Ban­stol­ke“ po­zna­tog po to­me da nje­go­ve čla­ni­ce pe­ku sjaj­nu ra­ki­ju, da pra­ve afro­di­zi­jak „skoč­ko“ i da su na­pra­vi­le pra­vi brend od be­lih tre­ša­nja. Isti­na, ve­ći­na čla­ni­ca ovog udru­že­nja ima­la je va­žni­ja po­sla na svad­bi jed­ne ko­le­gi­ni­ce, ali ni­je iz­o­sta­la Mir­ja­na He­mun sa po­ro­di­com.

– „Ban­stol­ke“ se uvek ra­do oda­zi­va­ju po­zi­vu na­ših pri­ja­te­lja sa Za­sa­vi­ce i že­lja nam je da se deo udru­že­nja po­ka­že i u ku­va­nju pa­pri­ka­ša – pri­ča nam Mir­ja­na He­mun ko­joj su u ku­va­nju pri­po­ma­ga­li dvo­ji­ca Ni­ko­la He­mun, An­dri­ja He­mun i Dra­gan Mi­lo­je­vić. Po­ro­di­ca He­mun je, kao i uvek, pred­nja­či­la u stva­ra­nju do­bre at­mos­fe­re na Za­sa­vi­ci.

Po­se­ti­o­ci su mo­gli da pro­ba­ju i ču­ve­ni sir od ma­ga­re­ćeg mle­ka, po­sla­sti­cu ko­ja ko­šta 1.000 evra za ki­lo­gram, de­gu­sti­ra­ju li­ke­re od ma­ga­re­ćeg mle­ka, a da­me su do­bi­le bes­pla­tan ko­zme­tič­ki tret­man pre­pa­ra­ti­ma od ma­ga­re­ćeg mle­ka.

Ta­ma­ra Vla­di­sa­vlje­vić iz fir­me „Ar­gor“ ko­ja se upu­sti­la u po­du­hvat pra­vlje­nja ko­zme­ti­ke od ma­ga­re­ćeg mle­ka ka­že da su do­ma­ći kup­ci naj­pre bi­li ne­po­ver­lji­vi, ali da ova ko­zme­ti­ka za Ita­li­ja­ne i Fran­cu­ze ni­je ni­šta no­vo.

Mo­gli bi ove pro­izvde pla­si­ra­ti i na svet­sko tr­ži­šte ali, po Ta­ma­ri­nim re­či­ma, ko­zme­ti­ku ni­je la­ko iz­ve­sti, pro­ce­du­ra je do­sta kom­pli­ko­va­na, a oni sa­da ra­de na do­bi­ja­nju ser­ti­fi­ka­ta za bi­o­ko­zme­ti­ku što ta­ko­đe zah­te­va stro­go kon­tro­li­sa­ne pro­ce­se iz­ra­de i si­ro­vi­na.

Ž. Ne­go­va­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: