• petak, 22. septembar 2023.
Skulp­tu­re is­pred ate­ljea
Kultura
0 Komentara

Skulp­tu­re is­pred ate­ljea

17. maj 2011. godine

Skulpture Peđe Kovanića na ulici

Sremska Mitrovica – Mla­di aka­dem­ski va­jar Pre­drag Ko­va­čić (1985) iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, u okvi­ru ma­ni­fe­sta­ci­je “Noć otvo­re­nih ate­ljea”, 30. apri­la, po­klo­nio je svo­joj uli­ci i svo­me gra­du dve skulp­tu­re u mer­me­ru. One su po­sta­vlje­ne is­pred umet­nič­kog ate­ljea u Pro­me­na­di, kraj Sa­ve, a deo su ra­do­va iz Pe­đi­ne stva­ra­lač­ke se­ri­je pod na­zi­vom “For­ma”. Ta­ko će lju­bi­te­lji li­kov­ne umet­no­sti, po­se­ti­o­ci ate­ljea Pe­đe i Ivi­ce Ko­va­či­ća, ali i svi pro­la­zni­ci, ubu­du­će mo­ći da uži­va­ju u stal­noj ulič­noj po­stav­ci ko­ja bi vre­me­nom mo­gla da pre­ra­ste i u bo­ga­ti­ju skulp­tor­sku ko­lek­ci­ju. Ina­če, Pre­drag Ko­va­čić je ove go­di­ne di­plo­mi­rao na Aka­de­mi­ji umet­no­sti u No­vom Sa­du – smer va­jar­stvo, u kla­si po­zna­tog pro­fe­so­ra Mla­de­na Ma­rin­ko­va.

D. P.


 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: