• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Ra­ci­o­nal­no s bu­džet­skim sred­stvi­ma
Hronika | Ruma
0 Komentara

Ra­ci­o­nal­no s bu­džet­skim sred­stvi­ma

25. maj 2011. godine

Oba­ve­ze iz­vr­še­ne bez za­du­ži­va­nja: Sa sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća

Ruma – Čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća u Ru­mi su na sed­ni­ci, odr­ža­noj pre­kju­če, iz­me­đu osta­log, usvo­ji­li i iz­ve­štaj o iz­vr­še­nju op­štin­skog bu­dže­ta u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne.

Ka­ko se na sed­ni­ci mo­glo ču­ti, u pr­va tri me­se­ca ove go­di­ne,  pri­hod u op­štin­skom bu­dže­tu bio je 13,05 od­sto od ukup­no pla­ni­ra­nog go­di­šnjeg bu­dže­ta od 1.664.815.000 di­na­ra. Šte­de­lo se gde god je to bi­lo mo­gu­će, bu­džet­ski ko­ri­sni­ci su na vre­me do­bi­li pla­ni­ra­ne iz­no­se i ni­je bi­lo kre­dit­nih za­du­že­nja jer su oba­ve­ze iz­vr­še­ne za­hva­lju­ju­ći pre­ne­tim sred­stvi­ma iz pro­šle go­di­ne.

Pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić ka­že da je uobi­ča­je­no da u pr­vom kvar­ta­lu pri­ho­di bu­dže­ta bu­du ne­što ma­nji.

– To se do­ga­đa­lo i pret­hod­nih go­di­na, mi smo to i oče­ki­va­li i u skla­du sa tim smo se i po­na­ša­li ta­ko da ni­je bi­lo pro­ble­ma u li­kvid­no­sti pa je pr­vi kvar­tal pro­šao bez ve­ćih fi­nan­sij­skih pro­ble­ma. Ni­smo ušli u za­du­ži­va­nja, a svo­je oba­ve­ze smo, po­seb­no pre­ma ko­ri­sni­ci­ma op­štin­skog bu­dže­ta, iz­vr­ša­va­li u pu­nom iz­no­su ta­ko da ko­ri­sni­ci ni­su ose­ti­li to što je bu­džet pu­njen u ma­njim iz­no­si­ma od pla­ni­ra­nih – ka­že Vu­ko­vić.

Čla­no­vi Op­štin­sko ve­ća do­ne­li su i od­lu­ku o ras­pu­šta­nju Sa­ve­ta Me­sne za­jed­ni­ce Kle­nak ko­ji je do­neo niz pro­ble­ma­tič­nih od­lu­ka, a kvo­rum odr­ža­vao ko­op­ti­ra­njem čla­no­va. Za čla­no­ve Pri­vre­me­nog te­la ko­je će vo­di­ti MZ Kle­nak ime­no­va­ni su Du­ško Ti­mo­tić, Dra­go­je Jo­va­no­vić, Sa­vo Jo­va­no­vić, Mi­le Pje­vac i Sla­đan Man­čić.

Op­štin­sko ve­će je od­bi­lo dva pri­go­vo­ra na od­lu­ku o do­de­li stu­dent­skih sti­pen­di­ja i od­bi­lo tri žal­be na re­še­nja Ode­lje­nja za pri­vre­du i bu­džet.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: