• ponedeljak, 24. jun 2024.
Po­be­di­la “Vas­kr­šnja mo­li­tva” iz Ši­da
Kultura
0 Komentara

Po­be­di­la “Vas­kr­šnja mo­li­tva” iz Ši­da

25. maj 2011. godine

Scena iz predstave "Milena"

Inđija – Struč­ni ži­ri je po­zo­ri­šnu pred­sta­vu ‘’Vas­kr­šnja mo­li­tva’’ auto­ra Velj­ka Vi­ra­ča u re­ži­ji Sne­ža­ne Ma­rić i Dra­ga­ne Ba­bić, u iz­vo­đe­nju uče­ni­ka OŠ ‘’Srem­ski front’’ iz Ši­da, pro­gla­sio za naj­bo­lju pred­sta­vu 54. Fe­sti­va­la scen­skog stva­ra­la­štva de­ce Voj­vo­di­ne ko­ji je od 9. do 11. ma­ja odr­žan u In­đi­ji. Po­red ove, Voj­vo­di­nu će na re­pu­blič­koj smo­tri, po­pu­lar­nim ‘’Maj­skim igra­ma’’ pred­sta­vlja­ti još ‘’Ve­se­li ku­va­ri’’ auto­ra i re­di­te­lja Zo­ra­na Ra­du­lo­vi­ća u iz­vo­đe­nju de­či­je sce­ne Po­zo­ri­šta ‘’Ste­van Sre­mac’’ iz Cr­ven­ke i  pred­sta­va ‘’Ho­bit’’ u re­ži­ji De­ja­na Mla­de­no­vi­ća ko­ju su iz­ve­li uče­ni­ci OŠ ‘’Đu­ra Jak­šić’’ iz Ko­vi­na. Po od­lu­ci de­či­jeg ži­ri­ja naj­bo­lja pred­sta­va na fe­sti­va­lu je ‘’Mi­le­na’’ gru­pe auto­ra – Alek­san­dre Mi­li­će­vić, Alek­san­dra Mi­jal­ko­vi­ća i Dra­ga­ne Le­ka­nić u iz­vo­đe­nju uče­ni­ka in­đij­skih osnov­nih ško­la ‘’Pe­tra Ko­či­ća’’ i ‘’Jo­va­na Po­po­vi­ća’’.

Nagrađeni učesnici festivala

Na fe­sti­va­lu je iz­ve­de­no dva­na­est pred­sta­va u ko­ji­ma je na­stu­pi­lo pre­ko 150 de­ce. Ži­ri u sa­sta­vu Emi­li­ja Mr­da­ko­vić, re­di­telj, Slo­bo­dan Nin­ko­vić, glu­mac i Mi­loš Jan­ko­vić, dra­ma­turg na­gra­da za naj­bo­lju re­ži­ju do­de­li su Zo­ra­nu Ra­du­lo­vi­ću za ‘’Ve­se­le ku­va­re’’, ista pred­sta­va je osvo­ji­la na­gra­de i za naj­bo­lju sce­no­gra­fi­ju i za ko­sti­mo­gra­fi­ju. Na­gra­du za naj­bo­lji tekst pri­pa­la je Velj­ku Vi­ra­ču za šid­sku pred­sta­vu ko­ja je osvo­ji­la i na­gra­du za naj­bo­lji scen­ski go­vor. Na­gra­de za naj­bo­lji scen­ski po­kret i ko­lek­tiv­nu igru pri­pa­la je pred­sta­vi ‘’Čar­li i fa­bri­ka čo­ko­la­de’’ Kul­tur­nog cen­tra iz Ku­le a za naj­ra­spe­va­ni­ju pred­sta­vu pro­gla­še­na je ko­mad ‘’Ko je sme­stio vu­ku’’ Dram­skog stu­di­ja ‘’Ar­le­ki­no’’ iz Ba­ča. Za ulo­gu Jo­va­ne u pred­sta­vi ‘’Vas­kr­šnja mo­li­tva’’ Du­ši­ca Ba­jić je osvo­ji­la na­gra­du za naj­bo­lju žen­sku ulo­gu a Alek­san­dar Ste­va­no­vić za naj­bo­lju mu­šku ulo­gu, igrao je lik Bil­bo Ba­gin­sa u pred­sta­vi ‘’Ho­bit’’. Ade­la Ka­nja iz Ba­ča je na­gra­đe­na za naj­bo­lju žen­sku epi­zod­nu ulo­gu a Sr­đan Đu­rić iz Ja­me­ne za naj­bo­lju mu­šku epi­zod­nu ulo­gu. De­či­ji ži­ri je po svom iz­bo­ru do­de­lio de­set na­gra­da za naj­bo­lja glu­mač­ka ostva­re­nja. Svim na­gra­đe­ni­ma je če­sti­ta­la i na­gra­de uru­či­la Oli­ve­ra Mo­če­vić, na­čel­ni­ca Ode­lje­nja dru­štve­nih de­lat­no­sti op­šti­ne In­đi­ja, za­po­sle­ni u ovom ode­lje­nju i Kul­tur­nom cen­tru gde se fe­sti­val odr­ža­vao, po­bri­nu­li su se da In­đi­ja bu­de do­bri do­ma­ći­ni ma­li­ša­ni­ma iz ce­le Voj­vo­di­ne.

Z.G.Ste­fa­no­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: