• ponedeljak, 4. decembar 2023.
Još je­dan krug
Kolumna
0 Komentara

Još je­dan krug

6. maj 2011. godine

Piše: Milijana Barjakatervić

Po­sto­je ne­ko­li­ko raz­voj­nih fa­za u ži­vo­tu čo­ve­ka, a naj­lu­đe su pu­ber­tet i kri­za sred­njih go­di­na. Rin­gi­špil u ti­nej­džer­skoj gla­vi je ne­što što ro­di­te­lji mo­ra­ju da pre­ži­ve, ali pu­ber­tet u če­tr­de­se­tim ili pe­de­se­tim vr­lo te­ško pa­da oso­bi ko­ja ži­vi s „obo­le­lim“.

Kod že­na se ova fa­za naj­če­šće pre­po­zna­je po  pro­me­ni du­ži­ne i ob­li­ka suk­nje, šti­kle, fri­zu­re, i po­tro­še­nom nov­cu na pod­mla­đi­va­nje, ma­da ne u oba­ve­znoj na­me­ri za­vo­đe­nja. Ne­kad to ra­de za­to da ži­vot­ni  par­ter ne bi na­šao mla­đu i lep­šu, ali se ta­ko­đe u iz­be­ga­va­nju da pri­zna­ju da sta­re, ne­ret­ko upli­ću u ve­zu sa mla­đim mu­škar­cem. Kod mu­škar­ca kri­za sred­njih go­di­na iz­gle­da ta­ko što od­jed­nom poč­ne da vo­di ra­ču­na o iz­gle­du i mi­ri­su svog te­la i gla­ve, ve­ša i obu­će, o gar­de­ro­bi, ko­ja ne pri­li­či tim go­di­na­ma, kao  što mu vr­lo če­sto ne pri­li­če ni go­di­ne no­vo­i­za­bra­ne part­ner­ke. Oni ko­ji su u po­zi­ci­ji da  ku­pe auto­mo­bil, on će po pra­vi­lu bi­ti  upa­dlji­ve bo­je ili di­zaj­na, imuć­ni­ji idu na bo­toks i dru­ge sku­pe tret­ma­ne, ali  je iz­go­vor za če­ste i du­ge iz­la­ske iz ku­će uglav­nom isti:“Idem ma­lo sa eki­pom“…“Osta­ću du­že na po­slu“…“Zo­vu me na utak­mi­cu“…i slič­no.

Bu­du­ći da je to pe­ri­od ži­vo­ta kad čo­vek po­či­nje  da se pre­i­spi­tu­je, i da bi­va sve­stan  da vre­me ne­po­bit­no iz­mi­če, ja­vlja se po­tre­ba za po­nov­nim, mo­žda i po­sled­njim sa­mo­po­tvr­đi­va­njem,  i ta­ko   žr­tva sred­njih go­di­na  sve­sno ili ne­sve­sno ula­zi u flert. Flert, kao i onaj u pu­ber­te­tu, la­ko  pre­ra­sta  u za­lju­blji­va­nje, s tim što, ume­sto ne­kad ro­di­te­lja kon­tro­lo­ra i uho­da, sad su tu ži­vot­ni sa­put­ni­ci. U da­na­šnje vre­me je ri­zik upu­sti­ti se u afe­ru, za­to što je ne­mo­gu­će no­si­ti mo­bil­ni te­le­fon sva­ki put u to­a­let ili is­pod ja­stu­ka, pa  isti­nu brač­ni drug mo­že la­ko i br­zo da sa­zna (osim ako je to­tal­ni de­tek­tiv­ski an­ti­ta­le­nat). Ne­po­sred­no po ot­kri­va­nju bol­ne isti­ne  do­la­zi do dra­ma­tič­nih sce­na  iz ko­jih se po­sle bu­ke i vre­đa­nja, oba­ve­znog ga­đa­nja, pla­ka­nja (vr­lo je te­ško ti­ho od­re­a­go­va­ti na sa­zna­nje da vam se muž do uši­ju za­lju­bio), iz­la­zi če­šće pra­šta­njem iz­da­nog ne­go raz­la­zom. De­lom zbog eko­nom­ske kri­ze, a de­lom zbog stra­ha od okre­ta­nja no­vog li­sta u ži­vo­tu.

Ana­li­ze o kri­zi sred­njih go­di­na go­vo­re da naj­ve­ći broj pre­va­ra na­sta­je upra­vo u tom do­bu, po­seb­no kad je ja­či pol u pi­ta­nju ( shva­ta­ju da se opra­šta­ju od mla­do­sti i da im pol­na moć opa­da. Ka­ko bi po­vra­ti­li sa­mo­po­u­zda­nje i mu­škost, oni tra­že po­tvr­du u znat­no mla­đoj že­ni. Do­ne­kle i lo­gič­no. Ret­ko da će se mu­ška­rac od pe­de­set go­di­na po­tvr­đi­va­ti sa znat­no sta­ri­jom da­mom).

Sta­bil­ne i za­do­volj­ne lič­no­sti će pre­gu­ra­ti ovaj pe­ri­od uglav­nom bez ve­ćih lu­do­sti, a ne­sta­bil­ni­ma se pre­po­ru­ču­je okre­ta­nje zdra­vom na­či­nu ži­vo­ta, pri­ja­te­lji­ma, ho­bi­ju, ili  hu­ma­ni­tar­nom ra­du.  Sve ono či­me ni­ko ne­će bi­ti po­vre­đen a neo­b­u­zda­na ener­gi­ja ka­na­li­sa­na u po­zi­tiv­nom sme­ru.

Ali, te­ško je pa­me­tan bi­ti, kad Amor odap­ne stre­lu.  Kad vr­te­ška stra­sti kre­ne, te­ško se za­u­sta­vlja. A že­ton za ova­kvu vo­žnju uglav­nom ima pre­vi­so­ku ce­nu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: