• sreda, 27. septembar 2023.
Dogovor sa potrošačima oko duga
Hronika | Inđija
0 Komentara

Dogovor sa potrošačima oko duga

6. maj 2011. godine

 

Dobrivoj Sudžum

Ka­ko sma­nji­ti du­go­va­nja i tro­ško­ve unu­tar pred­u­ze­ća a ”In­gas” uči­ni­ti još uspe­šni­jom fir­mom, glav­na je pre­o­ku­pa­ci­ja no­vo­i­me­no­va­nog di­rek­to­ra ovog  jav­nog pred­u­ze­ća Do­bri­vo­ja Su­džu­ma. Od ime­no­va­nja je, do­du­še, pro­šlo sve­ga tri ne­de­lje, pi­ta­li smo ga da li je i šta ura­đe­no na ovom pla­nu?

– Pr­vi ko­rak bio je da po­zo­ve­mo utu­že­ne ko­ri­sni­ke, ima ih 431, i pre­do­či­mo mo­guć­nost pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma o iz­mi­ri­va­nju du­go­va­nja ka­ko bi iz­be­gli sku­pe sud­ske tro­ško­ve. Na ova­kav vid sa­rad­nje do sa­da se oda­zva­lo sto po­tro­ša­ča či­ja ukup­na vred­nost du­ga iz­no­si 2,7 mi­li­o­na di­na­ra. Uve­li smo jed­na­ka pra­vi­la za sve, svim du­žni­ci­ma po­sla­te su opo­me­ne, oni ko­ji se oglu­še o pla­ća­nje bi­će is­klju­če­ni sa mre­že.”

Pred­u­ze­te su i od­re­đe­ne me­re unu­tar sa­mog ko­lek­ti­va?

– Po pr­vi put rad­ni­ci ”In­ga­sa” an­ga­žo­va­ni su na po­pi­su ga­sa, do sa­da su za taj po­sao uzi­ma­na li­ca pre­ko omla­din­skih za­dru­ga. Zbog kon­fi­gu­ra­ci­je te­re­na je­di­ni iz­u­ze­tak su Čor­ta­nov­ci i Slan­ka­me­nač­ki Vi­no­gra­di. Ka­da je reč o ra­ci­o­na­li­za­ci­ji pre­i­na­čen je ugo­vor za na­bav­ku slu­žbe­nog auto­mo­bi­la, na­ba­vi­će­mo auto du­plo ma­nje vred­no­sti od pr­vo­bit­no pla­ni­ra­nog, ka­že di­rek­tor Su­džum.

To ni­je sve, ka­že di­rek­tor ”In­ga­sa”. Ovih da­na po­zva­li su sve do­ba­vlja­če sa ko­ji­ma su pot­pi­sa­ni ugo­vo­ri u 2011. go­di­ni, bi­lo da je reč o pro­iz­vo­di­ma ili uslu­ga­ma ko­je im pru­ža­ju ban­ke i osi­gu­ra­va­ju­ća dru­štva. Do­šlo je do ko­rek­ci­je u ko­rist ”In­ga­sa”.

– Ra­ci­o­na­li­za­ci­ja osta­vlja mo­guć­nost da sni­zi­mo ce­nu pri­ključ­ka na gas ko­ja je bi­la 68.000 di­na­ra. No­va ce­na po od­lu­ci Uprav­nog od­bo­ra je 54.000 di­na­ra, ti­me po­kri­va­mo sa­mo tro­ško­ve, od­re­kli smo se za­ra­de i stvo­ri­li mo­guć­nost po­ve­ća­nja broj ko­ri­sni­ka, re­kao je Do­bri­voj Su­džum, di­rek­tor JP ”In­gas”.

Ko je Do­bri­voj Su­džum?

Ka­da je na po­sled­njoj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne ime­no­van no­vi di­rek­tor ”In­ga­sa”, u čar­ši­ji se ču­lo pi­ta­nje – ko je Do­bri­voj Su­džum? Di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta iz In­đi­je ko­ji je od 1990. do 1997. ra­dio kao in­spek­tor u Na­rod­noj ban­ci /SDK/, od 1997. do 2007. je bio di­rek­tor ”Ibis pe­tro­la”, sle­de­ćih go­di­nu da­na bio je po­moć­nik mi­ni­stra za po­ljo­pri­vre­du a od 2009. do 2011. spe­ci­jal­ni sa­vet­nik mi­ni­stra za tr­go­vi­nu. Od 1999. go­di­ne je su­vla­snik fir­me D.O.O. ”En­kom” In­đi­ja ko­ja je la­ne ostva­ri­la naj­ve­ći pro­met na pod­ruč­ju in­đij­ske op­šti­ne. Do­bri­voj Su­džum ni­je član ni jed­ne stran­ke.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: