• nedelja, 19. maj 2024.
Do­bri do­ma­ći­ni, još bo­lji pro­iz­vo­đa­či
Poljoprivreda
0 Komentara

Do­bri do­ma­ći­ni, još bo­lji pro­iz­vo­đa­či

17. maj 2011. godine

Takmičenje u brzom šišanju ovaca

Beočin – Še­sta po re­du Stoč­na iz­lo­žba u Su­se­ku odr­ža­na je, 7. ma­ja, uz uče­šće pe­de­se­tak iz­la­ga­ča go­ve­da, svi­nja, ova­ca, po­ljo­pri­vred­ne hra­ne i me­ha­ni­za­ci­je iz Ku­ku­je­va­ca, Ob­rov­ca, To­va­ri­še­va, Ne­šti­na, Be­ge­ča, Ša­tri­na­ca, SRP “Za­sa­vi­ca” i me­sta do­ma­ći­na. U okvi­ru ove re­gi­o­nal­ne ma­ni­fe­sta­ci­je, upri­li­če­na su tak­mi­če­nja u br­zom ši­ša­nju ova­ca i hva­ta­nju pra­sa­di, a go­sti iz re­zer­va­ta “Za­sa­vi­ca” is­ko­ri­sti­li su pri­li­ku da broj­nim po­se­ti­o­ci­ma po­ka­žu po­ma­lo za­bo­ra­vlje­ne ra­se – bal­kan­skog ma­gar­ca, brd­skog ko­nji­ća i srem­sku man­gu­li­cu.

U tak­mi­čar­skom de­lu pro­gra­ma naj­u­spe­šni­jim pro­iz­vo­đa­či­ma sto­ke uru­če­ne su nov­ča­ne na­gra­de, pe­ha­ri  i dru­ga pri­zna­nja. Naj­bo­lju kra­vu mu­za­ru imao je Vo­jin Ig­nja­to­vić, ju­ni­cu Bra­ni­slav Be­go­je­vić, obo­ji­ca iz Su­se­ka, a naj­bo­ljeg ov­na Mi­o­drag Pav­ko­vić iz Ku­ku­je­va­ca. Za ko­lek­ci­ju ova­ca na­gra­đen je Su­se­ča­nin Ni­ko­la Tan­ko­sić, dok je naj­bo­lju ko­lek­ci­ju svi­nja i ne­ra­sta imao La­zar Živ­ko­vić, iz istog me­sta.

Naj­br­ži od pet pri­ja­vlje­nih tak­mi­ča­ra u hva­ta­nju pra­se­ta bio je Sr­đan Ko­va­čić (Su­sek), ko­me je za taj po­du­hvat tre­ba­lo sa­mo de­vet se­kun­di. U br­zom ši­ša­nju ov­ce kao naj­spret­ni­ji se po­ka­zao Sa­va Ra­do­še­vić (Ne­štin).

A da bi su­seč­ki sa­jam pro­te­kao u što bo­ljem ras­po­lo­že­nju, po­bri­nu­li su se tam­bu­ra­ši Ne­še Jo­va­no­vi­ća iz De­ro­nja, čla­no­vi me­sne fol­klor­ne sek­ci­je KUD “Bri­le” i že­ne iz udru­že­nja “Ve­li­ko sr­ce”, ko­je su iz­lo­ži­le svo­je ruč­ne ra­do­ve i po­se­ti­o­ci­ma de­li­le ko­la­če. Su­se­ča­ni su za svo­je go­ste pri­pre­mi­li i ču­ve­ni ov­či­ji pa­pri­kaš. U pro­gra­mu su, ta­ko­đe, uče­stvo­va­li čla­no­vi udru­že­nja fi­ja­ke­ri­sta iz Sur­du­ka. Or­ga­ni­zo­va­nje ove ma­ni­fe­sta­ci­je, re­kao nam je pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ Su­sek Lu­ka Apić, po­mo­gli su Vla­da APV, Pri­vred­na ko­mo­ra Voj­vo­di­ne, op­šti­na Be­o­čin, kom­pa­ni­ja “La­farž BFC” i DDOR No­vi Sad.

D. P.

Sni­mio: I. Ade­mov­ski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: