• utorak, 3. oktobar 2023.
Crtaju gde stignu
Zabava
0 Komentara

Crtaju gde stignu

6. maj 2011. godine

Mousepen M508B

Kom­pa­ni­ja „Dži­ni­jus“ pred­sta­vi­la je no­vi ta­blet na­me­njen umet­ni­ci­ma i di­zaj­ne­ri­ma ko­ji omo­gu­ća­va cr­ta­nje i pi­sa­nje gde god da se na­la­ze. Reč je o ure­đe­ju „ma­u­spen M508V“ od pet i osam in­ča. Ovaj ta­blet ima mo­guć­nost da se po­ve­že pu­tem Vi­Fi i USB ka­bla sa not­buk ili desk­top ra­ču­na­ri­ma. Nje­go­va Vi­Fi mre­ža ra­di u op­se­gu od 2,4 GHz. To mu omo­gu­ća­va da se po­me­ra bez ika­kvih ome­ta­nja ili pre­ki­da­nja ra­da. Na­me­njen je, pre sve­ga, na­stav­ni­ci­ma cr­ta­nja, stu­den­ti­ma i gra­fič­kim di­zaj­ne­ri­ma, jer im omo­gu­ća­va da sli­ka­ju, cr­ta­ju, pi­šu i štam­pa­ju bez ob­zi­ra gde se na­la­ze.

Ovaj ta­blet sa LED ekra­nom re­zo­lu­ci­je 1024p ima di­gi­tal­nu olov­ku ko­ja mo­že da pi­še pod uglom do 60 ste­pe­ni, a tu su i gu­mi­ca, de­blje i ta­nje li­ni­je, sve u za­vi­sno­sti ko­li­ko ja­ko pri­ti­sne­te olov­ku.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: