• nedelja, 19. maj 2024.
Četiri veka Jednote
Sport
0 Komentara

Četiri veka Jednote

5. maj 2011. godine

Šid – Fud­bal­ski klub jed­no­ta, ugle­dan i pri­me­ran sport­ski ko­lek­tiv iz Ši­da, pro­sla­vio je sre­di­nom me­se­ca 40 go­di­na po­sto­ja­nja. Pro­sla­vu su uve­li­ča­li i go­sti iz FK Bu­duć­nost iz Glo­ža­na, kao i ve­te­ra­ni par­ti­za­na i In­đi­je.

Veterani Jenote i Inđije

Fud­bal­sko nad­me­ta­nje za­po­če­lo je su­sre­tom se­ni­or­skih ti­mo­va do­ma­ći­na i Bu­duć­no­sti. Iako je re­a­zul­tat bio u dru­gom pla­nu, sla­vi­li su do­ma­ći­ni 3:0. Po­tom su ve­te­ra­ni Par­ti­za­na, In­đi­je i Jed­no­te od­i­gra­li tri­janlg u tra­ja­nju od 45 mi­nu­ta. Naj­pre su ve­te­ra­ni Jed­no­te i Par­ti­za­na od­i­gra­li 1:1, po­tom su ve­te­ra­ni In­đi­je sa 2:0 po­be­di­li ve­te­ra­ne Par­ti­za­na, a u tre­ćoj utak­mi­ci Jed­no­ta i In­đi­ja su od­i­gra­li bez go­lo­va.

„Tre­će po­lu­vre­me“ od­vi­ja­lo se u sa­li SKUD „Jed­no­ta“, a za­hval­ni­ce klu­ba je za­slu­žni­ma uru­čio Sa­mu­el Zor­jan, član Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra pro­sla­ve. O isto­ri­ji klu­ba, od 12. apri­la 1971. go­di­ne do sa­da, go­vo­rio je pr­vi se­kre­tar Jed­no­te Sta­ni­slav Stu­pav­ski.

U ime Op­štin­skog fud­bal­skog sa­ve­za pri­god­nu pla­ke­tu klu­bu uru­čio je pred­sed­nik sa­ve­za Spa­so­je Ru­dić. U ime sla­vlje­ni­ka pla­ke­tu je pri­mio naj­bo­lji stre­lac sa­da­šnjeg ti­ma i ka­pi­ten jed­no­te Da­li­bor Bo­do.

Pri­sut­ni­ma se obra­tio i Ja­ro­slav Stu­pav­ski, ve­te­ran In­đi­je, ina­če fud­ba­ler ko­ji je po­ni­kao u Jed­no­ti, ko­ji je is­ta­kao da Jed­no­ta u FK In­đi­ja ima pra­vog i istin­skog pri­ja­te­lja. U ime FK In­đi­ja Du­šan Mi­lo­va­no­vić je te­ne­ru jed­no­te Slav­ku Du­pa­lju pre­dao kom­plet sport­ske opre­me.

L. Pav­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: