• ponedeljak, 24. jun 2024.
Sport
0 Komentara

Zlato za Jovanova

6. april 2011. godine

"Sremski Zmajevi" u Nemackoj

Hamburg – Ko­lek­ci­ja me­da­lja Te­kvon­do klu­ba Zmaj iz Ru­me po­sle sva­kog tak­mi­če­nja je bo­ga­ti­ja.  U Ham­bur­gu je odr­žan „Ger­man Open 2011“ na ko­jem je uče­stvo­va­lo 1300 tak­mi­ča­ra, ju­ni­o­ra i se­ni­o­ra, iz 35 ze­ma­lja.

Po re­či­ma tre­ne­ra ju­ni­or­ske re­pre­zen­ta­ci­je i rum­skog Zma­ja Bor­ka Kr­sti­ća, Sr­bi­ju je pred­sta­vlja­lo 48 tak­mi­ča­ra, po  24 ju­ni­o­ra i se­ni­o­ra. Osvo­je­no je pet me­da­lja: po jed­na zlat­na i sre­br­na i tri bron­za­ne me­da­lje. Čla­no­vi TK Zmaj po­sti­gli su iz­van­re­dan uspeh:  ju­ni­or Dra­ško Jo­va­nov (do 68 kg), po­sle pet po­be­da osvo­jio je zlat­nu me­da­lju. Bron­za­nu me­da­lju osvo­ji­la je  ju­ni­or­ka Iva­na Lju­bo­je­vić (do 55 kg). U ge­ne­ral­nom pla­sma­nu re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je osvo­ji­la je de­se­to me­sto.

Ž. Ra­di­vo­je­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: