• utorak, 28. novembar 2023.
Pomoć izbegličkim porodicama
Hronika | Šid
0 Komentara

Pomoć izbegličkim porodicama

8. april 2011. godine

 

Dusica Poletan, iz opstinskog Poverenistva za izbeglice

U op­štin­skom Po­ve­re­ni­štvu za iz­be­gli­ce u to­ku je na­bav­ka za šest po­ro­di­ca ko­je su do­bi­le sred­stva na kon­kur­su za eko­nom­sko osna­ži­va­nje i osa­mo­sta­lji­va­nje iz­be­glič­kih po­ro­di­ca, u iz­no­su od 140 hi­lja­da di­na­ra. Ka­ko ka­že Du­ši­ca Po­le­tan, iz Po­ve­re­ni­štva za iz­be­gli­ce, na­bav­ka se spro­vo­di za pri­ključ­ne po­ljo­pri­vred­ne ma­ši­ne za dve po­ro­di­ce, dva pla­ste­ni­ka, opre­mu za lo­kal i pro­iz­vod­nju be­ton­ske ga­lan­te­ri­je.

Do­na­tor ovog pro­gra­ma je re­pu­blič­ki Ko­me­sa­ri­jat, a u ukup­nom iz­no­su sred­sta­va lo­kal­na sa­mo­u­pra­va uče­stvu­je sa de­set po­sto.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: