• ponedeljak, 24. jun 2024.
Opasno kliište preti selu
Hronika | Beočin
1 Komentar

Opasno kliište preti selu

8. april 2011. godine

Meštani svakodnevno prate razvoj situacije

Čerević – Sta­nov­ni­ci Če­re­vi­ća, a na­ro­či­to oni ko­ji ži­ve u na­se­lju zva­nom Me­đe, već dve ne­de­lje stre­pe od opa­snog kli­zi­šta po­kre­nu­tog iz­nad ovog de­la se­la. Ogrom­ne ko­li­či­ne ze­mlje sa se­ver­nih pa­di­na Fru­ške go­re pre­te da ugro­ze do­mo­ve lju­di, sa­o­bra­ćaj­ni­ce i ko­mu­nal­nu in­fra­struk­tu­ru, a u pr­vom na­le­tu bi­lo bi u opa­sno­sti vi­še od sto­ti­nu stam­be­nih i po­moć­nih obje­ka­ta. Za­be­le­že­no je da su ne­ke ku­će de­li­mič­no na­pu­kle, pa u Me­snoj za­jed­ni­ci Če­re­vić ozbilj­no raz­mi­šlja­ju i o even­tu­al­nom ise­lja­va­nju i obez­be­đi­va­nju sme­šta­ja za naj­u­gro­že­ni­je su­gra­đa­ne.

Pro­blem ob­ru­ša­va­nja ze­mlji­šta u Če­re­vi­ću, ali i su­sed­nom Ban­što­ru ni­je no­vi, jer se mno­gi se­ća­ju ka­da je pre ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja bio za­tvo­ren put po­red Du­na­va zbog sa­na­ci­je kli­zi­šta. Ta­da su stra­da­le i po­je­di­ne vi­ken­di­ce. Da­nas je si­tu­a­ci­ja da­le­ko ozbilj­ni­ja, po­što je reč o znat­no ve­ćoj po­vr­ši­ni te­re­na ko­ji kli­zi i pre­ti da ugro­zi ži­vo­te i imo­vi­nu Če­re­vi­ća­na. Sum­nja se da je kli­zi­šte du­bo­ko naj­ma­nje pet me­ta­ra, što bi zna­či­lo da pre­ma se­lu kre­ću na sto­ti­ne hi­lja­da ku­bi­ka ze­mlje.

 

Ozbiljno pomeranje zemljišta iznad Čerevića

Od­mah po po­kre­ta­nju kli­zi­šta, na te­ren su iza­šli pred­stav­ni­ci MZ Če­re­vić i Op­šti­ne Be­o­čin, ali i struč­nja­ci MUP-a Sr­bi­je, no­vo­sad­skih i be­o­grad­skih fa­kul­te­ta. Pro­ce­nje­no je da si­tu­a­ci­ja za sa­da ni­je alar­mant­na, ali ni za pot­ce­nji­va­nje. Op­šte je mi­šlje­nje da su na od­ro­nja­va­nje ze­mlji­šta uti­ca­le pro­šlo­go­di­šnje ve­li­ke pa­da­vi­ne, oto­plja­va­nje sne­ga, na­bu­ja­le pod­zem­ne i nad­zem­ne vo­de, kao i či­nje­ni­ca da ka­na­li go­di­na­ma ni­su odr­ža­va­ni. Uko­li­ko se pa­da­vi­ne na­sta­ve, a vo­do­staj Du­na­va znat­no po­ra­ste, mo­gla bi da bu­du ugro­že­na i dru­ga pri­o­bal­na na­se­lja. Jer, što se “kre­ta­nja” ze­mlje ti­če, Fru­ška go­ra je naj­o­se­tlji­vi­je pod­ruč­je u Voj­vo­di­ni, a po­ten­ci­jal­na opa­snost od kli­zi­šta pre­ti od Slan­ka­me­na pa sve do Ne­šti­na.

Pred kraj pro­te­kle ne­de­lje, ze­mlja iz­nad ugro­že­nog de­la Če­re­vi­ća se po­me­ri­la za či­tav me­tar, a vo­da u se­o­skom po­to­ku je pre­sta­la da te­če. To zna­či da je pro­me­ni­la tok i pro­na­šla pu­ko­ti­ne u ze­mlji­štu. U be­o­čin­skoj op­šti­ni is­ti­ču da pro­blem pre­va­zi­la­zi nji­ho­ve mo­guć­no­sti, ma­da oni stal­no obi­la­ze ugro­že­no pod­ruč­je i či­ne ko­li­ko mo­gu. Ne­po­sred­no pred za­klju­če­nje li­sta, sa­zna­li smo da su šef Slu­žbe za in­spek­cij­ske po­slo­ve i ur­ba­ni­zam Bra­ti­slav Ka­la­bić i hi­dro­ge­o­log iz No­vog Sa­da Mi­len­ko Va­si­lje­vić ob­i­šli kli­zi­šte i do­go­vo­ri­li se o na­red­nim ko­ra­ci­ma. Neo­p­hod­no je pro­ko­pa­ti za­pu­šte­ne ka­na­le, ka­ko bi se pri­ku­pi­le po­vr­šin­ske i plit­ke pod­zem­ne vo­de i na taj na­čin us­po­ri­lo kli­za­nje ze­mlji­šta. Osta­je i da se (pr)oči­sti­ti za­gu­še­ni Če­re­vić­ki ka­nal, što ni­je či­nje­no pu­nih če­tvrt ve­ka.

D. P.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Opasno kliište preti selu”

  1. branko miokovic kaže:

    Zasto na klizistu nema drveca ? O tome je trebalo davno da se misli a ne kad dodje do problema.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: