• četvrtak, 28. septembar 2023.
Muzika i smeh smanjuju krvni pritisak
Zabava
0 Komentara

Muzika i smeh smanjuju krvni pritisak

22. april 2011. godine

 

Muzika

Na osno­vu na­uč­nih stu­di­ja, usta­no­vlje­no je da te­ra­pi­je mu­zi­kom i sme­hom mo­gu bi­ti je­dan od na­či­na za sma­nje­nje hi­per­ten­zi­je. Sre­do­več­ni mu­škar­ci i že­ne mo­žda mo­gu da sma­nje svoj krv­ni pri­ti­sak ta­ko što će se vi­še sme­ja­ti i slu­ša­ti mu­zi­ku ko­ju vo­le, po­ka­zu­ju no­va is­tra­ži­va­nja.

 

 

 

Smeh

Na­uč­ni­ci po­ku­ša­va­ju da utvr­de da li mu­zi­ka i smeh mo­gu da uma­nje krv­ni pri­ti­sak u jed­noj od dve si­tu­a­ci­je: od­mah na­kon slu­ša­nja mu­zi­ke i sme­ja­nja, ili na­kon tri me­se­ca jed­no­ča­sov­nih te­ra­pi­ja ko­je se oba­vlja­ju jed­nom u dve ne­de­lje. U is­tra­ži­va­nje su uklju­či­li 79 lju­di iz­me­đu 40 i 74 go­di­na sta­ro­sti ko­ji su na­su­mič­no uklju­či­va­ni u jed­nu od tri gru­pe. Tri­de­set i dvo­je je slu­ša­lo mu­zi­ku, 30 je bi­lo u gru­pa­ma za smeh, a 17 ni­je slu­ša­lo mu­zi­ku ni­ti je uče­stvo­va­lo u se­si­ja­ma za smeh. Oni ko­ji su bi­li u mu­zič­koj gru­pi pe­va­li su, slu­ša­li mu­zi­ku i igra­li uz nju. Oni ko­ji su bi­li u gru­pi za smeh, bi­li su za­ba­vlja­ni i uče­stvo­va­li su u jo­ga ve­žba­ma sme­ja­nja, što pod­ra­zu­me­va ve­žbe di­sa­nja uz smeh sti­mu­li­san kroz za­bav­ni kon­takt oči u oči. Po­red to­ga, gle­da­li su i tra­di­ci­o­nal­ne ja­pan­ske ko­me­di­je ko­je se na­zi­va­ju ra­ku­go. Pri­ti­sak je me­ren pre i po­sle sva­ke mu­zič­ke i te­ra­pi­je sme­hom.

Na­kon tri me­se­ca na­uč­ni­ci ka­žu da se krv­ni pri­ti­sak zna­čaj­no sma­njio za go­to­vo šest mi­li­me­ta­ra ži­vi­nog stu­ba kod onih ko­ji su slu­ša­li mu­zi­ku. Krv­ni pri­ti­sak sma­njio se za pet mi­li­me­ta­ra ži­vi­nog stu­ba kod onih ko­ji su išli na te­ra­pi­je sme­hom.

Me­re­nje pri­ti­ska od­mah na­kon mu­zič­kih se­si­ja po­ka­za­lo je sma­nje­nje za šest mi­li­me­ta­ra ži­vi­nog stu­ba, a na­kon te­ra­pi­ja sme­hom, za čak se­dam mi­li­me­ta­ra ži­vi­nog stu­ba.

Kod lju­di u gru­pi ko­ja se ni­je sme­ja­la ni­ti slu­ša­la mu­zi­ku ni­je za­be­le­že­na ni­ka­kva pro­me­na u vi­si­ni krv­nog pri­ti­ska.

Na­uč­ni­ci ka­žu da ne zna­ju da li će se oči­gle­dan po­zi­ti­van efe­kat mu­zi­ke ili sme­ha na­sta­vi­ti na du­že sta­ze.

Ipak, ot­kri­ća uka­zu­ju na to da mu­zi­ka i smeh mo­gu bi­ti do­bri na­či­ni za sma­nje­nje krv­nog pri­ti­ska. Na­uč­ni­ci sma­tra­ju da da­lje stu­di­je mo­gu uka­za­ti na du­blji zna­čaj do­sa­da­šnjeg okri­ća.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: