• sreda, 27. septembar 2023.
Deca sakupljala elektronski otpad
Hronika | Inđija
0 Komentara

Deca sakupljala elektronski otpad

8. april 2011. godine

 

Bojan, Davig i Jovan se uključili u akciju

Moj dom bez sta­rih ba­te­ri­ja i elek­tron­skog ot­pa­da – mo­to je ko­jim su pred­stav­ni­ci Aso­ci­ja­ci­je za raz­voj op­šti­ne In­đi­ja ani­mi­ra­li uče­ni­ke osnov­nih ško­la da se uklju­če u ovu ak­ci­ju. U ho­lu ”Ko­či­ća” za tu pri­li­ku otvo­ren je Re­ci­kla­žni ku­tak gde su osnov­ci u na­men­ske ku­ti­je i mi­ni kon­tej­ner do­no­si­li sta­re mo­ni­to­re, ku­ći­šta ra­ču­na­ra, ne­is­prav­ne mi­še­ve, is­tro­še­ne ba­te­ri­je i od­la­ga­li.

– Ovo je na­sta­vak pro­jek­ta ko­ji se ba­vi opa­snim kuć­nim ot­pa­dom. Ak­ci­ju sa­da spro­vo­di­mo u in­đij­skim osnov­nim ško­la­ma. Uče­ni­ci­ma i pred­škol­ci­ma smo do­ne­li od­re­đe­ne po­klo­ne u znak sa­rad­nje što su se oda­zva­li ak­ci­ji, re­kla je An­drea Du­dić, ko­or­di­na­tor pro­jek­ta.

Ka­me­ra je za­be­le­ži­la uče­ni­ke pe­tog i še­stog raz­re­da Bo­ja­na Đu­ri­ća, Da­vi­da Da­nja­ka i Jo­va­na Ra­pa­i­ća ka­da su od­la­ga­li sta­re mo­ni­to­re u Re­ci­kla­žni ku­tak u ho­lu OŠ ”Pe­tar Ko­čić” u In­đi­ji.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: