• četvrtak, 21. septembar 2023.
“Danas bez akcije, sutra bez leka”
Reportaža
0 Komentara

“Danas bez akcije, sutra bez leka”

22. april 2011. godine

Tim koji je edukovao građane o uravnoteženoj upotrebi antibiotika

Sremska Mitrovica – Svet­ski dan zdra­vlja, ko­ji se obe­le­ža­va 7. apri­la, ove go­di­ne bio je po­sve­ćen sve opa­sni­jem pro­ble­mu – an­ti­mi­krob­noj re­zi­sten­ci­ji. U ovu glo­bal­nu ak­ci­ju uklju­či­la se i Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Tim po­vo­dom na grad­skom tr­gu je or­ga­ni­zo­va­na ak­ci­ja in­for­mi­sa­nja gra­đa­na o pre­ven­ti­vi zdra­vlja i pra­vil­noj upo­tre­bi an­ti­bi­o­ti­ka, pod slo­ga­nom „Da­nas bez ak­ci­je, su­tra bez le­ka”.

– Že­li­mo da skre­ne­mo pa­žnju na­šim su­gra­đa­ni­ma i po­ten­ci­jal­nim ko­ri­sni­ci­ma zdrav­stve­ne za­šti­te da je ne­kon­tro­li­sa­na i pre­ko­mer­na upo­tre­ba an­ti­bi­o­ti­ka sa­mo štet­na za na­še zdra­vlje, re­kla je Na­da Zec Pet­ko­vić, di­rek­tor­ka Do­ma zdra­vlja.

I. Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: