• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Sport

Iva i Va­le­ri­ja u bor­bi za me­da­lju

2. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Čla­ni­ca Ka­ra­te klu­ba „Sir­mi­jum“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ak­tu­el­na dvo­stru­ka šam­pi­on­ka Evro­pe Iva Vin­ko­vić na­red­nog vi­ken­da pu­tu­je u Ita­li­ju na Svet­sko pr­ven­stvo u…

Dra­ga­na uhva­ti­la za­let

2. jun 2011. godine

Atle­ti­čar­ka Sir­mi­ju­ma Dra­ga­na To­ma­še­vić, re­kor­der­ka u ba­ca­nju di­ska, je je­di­na atle­ti­čar­ka ko­ja je na sva tri do­sa­da­šnja tak­mi­če­nja u ovoj go­di­ni ostva­ri­la olim­pij­sku nor­mu !…

Pro­sla­vi­le ula­zak u Su­per­li­gu

2. jun 2011. godine

Inđija – Eki­pa od dva­de­set de­vo­ja­ka čla­ni­ca ŽRK Že­le­zni­čar Me­tal Cin­ka­ra po­sti­gla je naj­ve­ći uspeh u isto­ri­ji žen­skog ru­ko­me­ta u In­đi­ji du­goj 60 go­di­na. Dru­go…

Na do­hvat svet­ske me­da­lje

26. maj 2011. godine

Osno­van pre vi­še od po­la ve­ka, Ka­ja­ka­ški klub Val naj­tro­fej­ni­ji je sport­ski ko­lek­tiv u gra­du na Sa­vi. Osvo­jio je broj­na vred­na pri­zna­nja u ekip­noj i…

Za­log za bu­duć­nost srp­skog spor­ta

25. maj 2011. godine

Stara Pazova – Pre­se­ca­njem vrp­ce ”Or­lo­vi” su u su­bo­tu u Sta­roj Pa­zo­vi do­bi­li svo­ju Na­ci­o­nal­nu ku­ću fud­ba­la. U pri­su­stvu broj­nih zva­ni­ca iz sve­ta fud­ba­la, ovaj…

Futsal za maturantski bal

10. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Prvi maturantski turnir u futsalu „TIMS 2011“ igra se u hali Prehrambeno-šumarske i hemijske škole od 9. do 13.maja. Na turniru učestvuje…

Futsal i u Mitrovici

6. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Klub ma­log fud­ba­la De­us fut­sal osno­van je  de­cem­bar pro­šle go­di­ne u 2010. go­di­ne u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci kao pr­vi fut­sal klub u Sre­mu…

Rekorderi na okupu

6. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Na atlet­skom sta­di­o­nu u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci u to­ku su me­đu­na­rod­ne sport­ske pri­pre­me, tač­ni­je re­gi­o­nal­ni atlet­ski kamp „Sir­mi­jum 2011“ u or­ga­ni­za­ci­ji „Gru­pe Lon­don…

Osvojili 298 medalja i 10 pehara

5. maj 2011. godine

Laćarak – Od svih spor­to­va u se­lu, džu­do je na­vi­še do­pri­neo da se ime La­ćar­ka pro­ne­se ši­rom ze­mlje i Evro­pe. Za­to su za­slu­žni mno­gi na­ši…

“Beogradski pobednik”

5. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Srem­ska Mi­tro­vi­ca bi­la je do­ma­ćin če­tvrt­fi­nal­nih bor­bi Me­đu­na­rod­nog bok­ser­skog tur­ni­ra „Be­o­grad­ski po­bed­nik“. Reč je o tur­ni­ru s naj­du­žom tra­di­ci­jom u na­šoj ze­mlji,…