• ponedeljak, 27. mart 2023.
Stara Pazova

Sve od­lu­ke jed­no­gla­sno

25. maj 2011. godine

Stara Pazova – Sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va odr­ža­na je 9. ma­ja, na ko­joj je od 48 od­bor­ni­ka pri­su­stvo­va­lo je 27. Za  krat­ko vre­me jed­no­gla­sno…

Kom­pleks ba­ze­na ovog le­ta

25. maj 2011. godine

Stara Pazova – Pro­šle ne­de­lje je u Sta­roj Pa­zo­vi pot­pi­san ugo­vor o iz­grad­nji pr­ve fa­ze sport­sko-re­kre­a­tiv­nog cen­tra što pod­ra­zu­me­va iz­grad­nju pet ba­ze­na sa pra­te­ćim objek­ti­ma,…

Ušle u vi­ši rang tak­mi­če­nja

17. maj 2011. godine

Stara Pazova – Po­vo­dom ula­ska u Pr­vu A li­gu, Go­ran Jo­vić, pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va or­ga­ni­zo­vao je pri­jem za čla­ni­ce Žen­skog ko­šar­ka­škog klu­ba ”Sta­ra Pa­zo­va”…

“Deset lekcija koje život znače”

6. maj 2011. godine

Stara Pazova – Pro­šle ne­de­lje, uru­či­va­njem edu­ka­tiv­nog se­ta o bez­bed­no­sti u sa­o­bra­ća­ju uče­ni­ci­ma pr­vih raz­re­da sve tri osnov­ne ško­le u Sta­roj Pa­zo­vi, na­sta­vlje­na je ak­ci­ja…

Udruživanje metalaca – zajednički interes

4. maj 2011. godine

Stara Pazova – U pro­šlu sre­du u Sta­roj Pa­zo­vi je odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta “Voj­vo­di­na Me­tal Clu­ster” či­ja je im­ple­men­ta­ci­ja za­po­če­la 1.mar­ta ove go­di­ne i ko­ji…

Dar za golubinačke trojke

4. maj 2011. godine

Golubinci – Bor­ka i Mi­o­drag Ma­lić iz Go­lu­bi­na­ca po­red dvo­i­po­go­di­šnjeg si­na Sa­ve že­le­li su da ima­ju još de­ce. I ka­ko Bor­ka ka­že “Bog ih po­gle­dao”,…

Pohvale opštini

21. april 2011. godine

Stara Pazova – U če­tvr­tak, 7. apri­la obe­le­že­na je go­di­šnji­ca ra­da Kan­ce­la­ri­je za in­klu­zi­ju Ro­ma Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, ujed­no i Svet­ski dan Ro­ma 8. april…

U konkurenciji osam predstava

21. april 2011. godine

Stara Pazova – U pro­šli pe­tak u Sta­roj Pa­zo­vi otvo­re­na je 42. smo­tra slo­vač­kog ama­ter­skog po­zo­ri­šnog stva­ra­la­štva. Do 17. apri­la ko­li­ko Smo­tra tra­je, pa­zo­vač­koj pu­bli­ci…

Publika zna da vrednuje izvornu muziku

14. april 2011. godine

Stara Pazova – U Sta­roj Pa­zo­vi 31.mar­ta uži­vo je emi­to­va­na emi­si­je RTS-a “Da­rov­ni­ca” u ko­joj su uz or­ke­star ove me­dij­ske ku­će pod upra­vom Vla­de Pa­no­vi­ća,…

Rekonstruisano igralište “Leptirića”

14. april 2011. godine

Nova Pazova – Pret­po­sled­njeg mar­tov­skog da­na u No­voj Pa­zo­vi sve­ča­no je otvo­re­no re­kon­stru­i­sa­no igra­li­šte objek­ta PU “Po­le­ta­rac”, pod ime­nom “Lep­ti­rić”. To je tre­će igra­li­šte ob­da­ni­šta…