• Tuesday, 6. June 2023.
Stara Pazova

Ušle u vi­ši rang tak­mi­če­nja

17. May 2011. godine

Stara Pazova – Po­vo­dom ula­ska u Pr­vu A li­gu, Go­ran Jo­vić, pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va or­ga­ni­zo­vao je pri­jem za čla­ni­ce Žen­skog ko­šar­ka­škog klu­ba ”Sta­ra Pa­zo­va”…

“Deset lekcija koje život znače”

6. May 2011. godine

Stara Pazova – Pro­šle ne­de­lje, uru­či­va­njem edu­ka­tiv­nog se­ta o bez­bed­no­sti u sa­o­bra­ća­ju uče­ni­ci­ma pr­vih raz­re­da sve tri osnov­ne ško­le u Sta­roj Pa­zo­vi, na­sta­vlje­na je ak­ci­ja…

Udruživanje metalaca – zajednički interes

4. May 2011. godine

Stara Pazova – U pro­šlu sre­du u Sta­roj Pa­zo­vi je odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta “Voj­vo­di­na Me­tal Clu­ster” či­ja je im­ple­men­ta­ci­ja za­po­če­la 1.mar­ta ove go­di­ne i ko­ji…

Dar za golubinačke trojke

4. May 2011. godine

Golubinci – Bor­ka i Mi­o­drag Ma­lić iz Go­lu­bi­na­ca po­red dvo­i­po­go­di­šnjeg si­na Sa­ve že­le­li su da ima­ju još de­ce. I ka­ko Bor­ka ka­že “Bog ih po­gle­dao”,…

Pohvale opštini

21. April 2011. godine

Stara Pazova – U če­tvr­tak, 7. apri­la obe­le­že­na je go­di­šnji­ca ra­da Kan­ce­la­ri­je za in­klu­zi­ju Ro­ma Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, ujed­no i Svet­ski dan Ro­ma 8. april…

U konkurenciji osam predstava

21. April 2011. godine

Stara Pazova – U pro­šli pe­tak u Sta­roj Pa­zo­vi otvo­re­na je 42. smo­tra slo­vač­kog ama­ter­skog po­zo­ri­šnog stva­ra­la­štva. Do 17. apri­la ko­li­ko Smo­tra tra­je, pa­zo­vač­koj pu­bli­ci…

Publika zna da vrednuje izvornu muziku

14. April 2011. godine

Stara Pazova – U Sta­roj Pa­zo­vi 31.mar­ta uži­vo je emi­to­va­na emi­si­je RTS-a “Da­rov­ni­ca” u ko­joj su uz or­ke­star ove me­dij­ske ku­će pod upra­vom Vla­de Pa­no­vi­ća,…

Rekonstruisano igralište “Leptirića”

14. April 2011. godine

Nova Pazova – Pret­po­sled­njeg mar­tov­skog da­na u No­voj Pa­zo­vi sve­ča­no je otvo­re­no re­kon­stru­i­sa­no igra­li­šte objek­ta PU “Po­le­ta­rac”, pod ime­nom “Lep­ti­rić”. To je tre­će igra­li­šte ob­da­ni­šta…

Policija traga za počiniocima

11. April 2011. godine

  U su­bo­tu, 26. mar­ta pre pod­ne pri­me­će­no je da na Grad­skom tr­gu u Sta­roj Pa­zo­vi, ko­ji no­si ime po­koj­nog pre­mi­je­ra Sr­bi­je  ne­ma spo­men plo­če…

Srpska kuća fudbala počinje da živi

8. April 2011. godine

  U ve­le­lep­nom Sport­skom cen­tru Fud­bal­skog sa­ve­za Sr­bi­je u Sta­roj Pa­zo­vi, na­kon 22. sed­ni­ce Iz­vr­šnog od­bo­ra FSS, 15. mar­ta odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re, a…