• nedelja, 16. jun 2024.
Ruma
0 Komentara

Ključ­na te­ma – po­slo­va­nje usta­no­va

4. maj 2012. godine

Sed­ni­com Op­štin­skog ve­ća, ko­ja je 19. apri­la odr­ža­na u Grad­skoj ku­ći, do­mi­ni­ra­li su rad i po­slo­va­nje kul­tur­nih i sport­skih usta­no­va u pro­šloj go­di­ni, usvo­je­ni su i iz­ve­šta­ji o ra­du Op­štin­ske upra­ve i Jav­nog pra­vo­bra­ni­la­štva.
Na sa­mom po­čet­ku sed­ni­ce utvr­đe­ni su pred­lo­zi od­lu­ka o pla­no­vi­ma de­talj­ne re­gu­la­ci­je  “Po­gon za pre­ra­du dr­ve­ta Žar­ko­vac” i blo­ka 4-1-6 “Kul­tur­ni cen­tar”. Ka­ko je to obra­zlo­žio pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić, u pr­vom slu­ča­ju reč je o pred­u­ze­ću “Ba­jić” ko­je će za­po­sli­ti 50 rad­ni­ka, a u dru­gom o pe­šač­ko-tr­go­vin­sko-za­nat­skoj zo­ni u sa­mom je­zgru gra­da.
Iz­ve­štaj o ra­du Op­štin­ske upra­ve obra­zlo­ži­la je na­čel­nik Go­ri­ca Ša­šić na­gla­ša­va­ju­ći da su te­ku­ći po­slo­vi bi­li obim­ni, o to­me sve­do­či oko 13 hi­lja­da iz­da­tih iz­vo­da i oko 50 hi­lja­da pod­ne­sa­ka gra­đa­na. Po­se­ban ak­ce­nat sta­vljen je na rad u se­o­skim me­snim kan­ce­la­ri­ja­ma, a u ka­drov­skom smi­slu do­šlo je do pri­rod­ne sme­ne ge­ne­ra­ci­ja.
U da­ljem to­ku sed­ni­ce usvo­je­ni su iz­ve­šta­ji o ra­du Jav­nog pra­vo­bra­ni­la­štva Op­šti­ne Ru­ma, usta­no­va kao što su Sport­ski cen­tar, Za­vi­čaj­ni mu­zej, Dom zdra­vlja, Sa­vez spor­to­va i UP­VO “Po­le­ta­rac”. To­kom usva­ja­nja iz­ve­šta­ja o “Po­le­tar­cu” na­gla­še­no je da su otva­ra­njem objek­ta “Koc­ki­ca” i mon­ta­žnog objek­ta ko­ji je pred otva­ra­njem stvo­re­ni uslo­vi za pri­hvat 280 ma­li­ša­na.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: