• ponedeljak, 15. jul 2024.
Pred­sed­ni­ca u po­se­ti pen­zi­o­ner­ka­ma
Šid
0 Komentara

Pred­sed­ni­ca u po­se­ti pen­zi­o­ner­ka­ma

25. april 2012. godine

U po­se­ti su­gra­đan­ki

Na­kon što je 2. apri­la po­če­la is­pla­ta jed­no­krat­nih nov­ča­nih na­kna­da za pen­zi­o­ne­re či­ji su pri­ho­di is­pod 10 hi­lja­da di­na­ra, kao i so­ci­jal­no neo­be­zbe­đe­nim li­ci­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, ob­i­šla je dve pen­zi­o­ner­ke Lju­bi­cu Ro­man iz Bi­kić Do­la i Ani­cu Ru­dić iz Ši­da i uru­či­la im nov­ča­nu na­kna­du.
Ba­ka Lju­ba Ru­dić iz Bi­kić Do­la sta­ra je 77 go­di­na, i ne­ma ni­ka­kva pri­ma­nja. Ka­ko ka­že, po­ma­že joj kćer­ka i do sa­da je ni­ko iz op­šti­ne Šid ni­je po­se­tio. Ona se za­hva­li­la pred­sed­ni­ci i nje­nim sa­rad­ni­ci­ma, jer ka­ko ka­že, ova po­moć će joj do­bro do­ći a i sam znak pa­žnje pu­no zna­či.
Ani­ca Ru­dić ži­vi od 1.900 di­na­ra ali­men­ta­ci­je i sa tim sred­stvi­ma ne mo­že da po­kri­je ni osnov­ne ži­vot­ne tro­ško­ve. Iz­ra­zi­la je za­hval­nost pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve a ta sred­stva će, ka­ko ka­že, is­ko­ri­sti­ti za le­če­nje. Ina­če, Op­šti­na Šid je nov­ča­nu na­kna­du za ukup­no 1.300 li­ca ko­ja su se pri­ja­vi­la, is­pla­ti­la svi­ma to­kom pro­te­kle ne­de­lje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: