• sreda, 17. jul 2024.
Ni­ko nas ne pi­ta  ima­mo li šta da je­de­mo
Šid
0 Komentara

Ni­ko nas ne pi­ta ima­mo li šta da je­de­mo

27. mart 2012. godine

Do­go­vo­ri u Op­štin­skom ve­ću

Šid – U po­ne­de­ljak, 5. mar­ta, po­čeo je štrajk upo­zo­re­nja za­po­sle­nih u Me­snoj in­du­stri­ji „Srem Šid“. Raz­lo­zi zbog ko­jih je 110 rad­ni­ka pri­vre­me­no ob­u­sta­vi­lo pro­iz­vod­ni pro­ces je­su ne­is­pla­će­ne za­ra­de i na­go­mi­la­ni pro­ble­mi u ovom pred­u­ze­ću.
Ka­ko je is­ta­kao Zla­ti­bor Šu­šnjar, pred­sed­nik sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je „Srem Šid“, za­po­sle­ni­ma se već de­set me­se­ci ne is­pla­ću­ju za­ra­de.
– Nas je na ovaj ko­rak na­te­ra­la mu­ka. De­set me­se­ci ra­di­mo bez pla­te, ni­smo za to vre­me do­bi­li ni di­na­ra, a ne is­pla­ću­ju nam se ni noć­ni, kao ni pre­ko­vre­me­ni rad. Ta­ko­đe, pro­blem su nam i zrav­stve­ne knji­ži­ce ko­je su ove­re­ne do kra­ja mar­ta, ta­ko da stre­pi­mo šta će da­lje bi­ti sa na­ma i po tom pi­ta­nju. U šid­skoj fi­li­ja­li PIO ni­smo us­pe­li da do­bi­je­mo in­for­ma­ci­ju o to­me da li nam po­slo­da­vac upla­ću­je rad­ni staž, pa smo skep­tič­ni i po tom pi­ta­nju. Za svo ovo vre­me ni­ko od vla­sni­ka, ni­ti od ru­ko­vo­de­ćeg ka­dra nam se ni­jed­nom ni­je obra­tio, a di­rek­to­ra čak i ne po­zna­je­mo. Zna­mo da se zo­ve Ni­ko­la Utvić, ali ka­ko iz­gle­da – to ne zna­mo. Ni­ko nas ni­je zvao da nas pi­ta da li smo uop­šte i ži­vi, ni da li ima­mo šta da je­de­mo, da li smo zdra­vi… Za­to smo po­sle de­set me­se­ci od­lu­či­li da se na ne­ki na­čin or­ga­ni­zu­je­mo, jer nam je „do­go­re­lo do nok­ti­ju“. Sma­tra­li smo da nam je sin­di­kat od­skoč­na da­ska pre­ko ko­je bi mo­gli da obe­ve­sti­mo na­šu jav­nost o sta­nju u „Srem Ši­du“, jer sma­tra­mo da smo svo­je­vr­sni „eko­nom­ski fa­na­ti­ci“ s ob­zi­rom da ova­ko du­go ži­vi­mo bez ika­kvih pri­ho­da – ka­že Zla­ti­bor Šu­šnjar, na­gla­ša­va­ju­ći da za­po­sle­ni tra­že sa­mo ono što su za­ra­di­li to­kom pro­te­klih de­set me­se­ci, ni­šta vi­še, ni pre­ko to­ga.
Pre­ma tvrd­nja­ma rad­ni­ka, u ovoj fa­bri­ci od sre­di­ne de­cem­bra pro­šle go­di­ne ne­ma pro­iz­vod­nje, od­ne­dav­no su osta­li i bez si­ro­vin­skih za­li­ha, ali su, bez ob­zi­ra na to, opre­ma i teh­no­lo­gi­ja u pot­pu­no­sti sa­ču­va­ne.

S. Mi­haj­lo­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: