• ponedeljak, 15. jul 2024.
Inđija
0 Komentara

Na uda­ru auto­bu­ska se­di­šta

27. mart 2012. godine

Dra­gan Ibro­čić

Pro­šlo je tek ne­što vi­še od po­la go­di­ne ka­ko funk­ci­o­ni­še Jav­ni pre­voz In­đi­je. Po­red pri­grad­skog po pr­vi put us­po­sta­vljen je i grad­ski sa­o­bra­ćaj. Sle­de­ći svoj so­ci­jal­ni pro­gram, u na­me­ri da po­mog­nu ro­di­te­lji­ma, lo­kal­na upra­va je omo­gu­ći­la svim uče­ni­ci­ma bes­pla­tan pre­voz. Za te na­me­ne iz bu­dže­ta se iz­dva­ja me­seč­no ne­ko­li­ko mi­li­o­na di­na­ra. Ali!
– Dok je bio na sna­zi let­nji red vo­žnje, kad auto­bu­se ni­su ko­ri­sti­li uče­ni­ci, sve je bi­lo u re­du i funk­ci­o­ni­sa­lo ka­ko tre­ba. Ka­da je kre­nuo zim­ski red vo­žnje, sa po­čet­kom no­ve škol­ske go­di­ne, a na­ro­či­to pro­te­klih da­na, po­ja­vi­lo se uni­šta­va­nje en­te­ri­je­ra auto­bu­sa. No­žem se se­ku se­di­šta, iz­vla­če sun­đe­ri, is­pi­su­ju gra­fi­ti. U sva­kom auto­bu­su uni­šte­no je od de­set do dva­de­set se­di­šta. Auto­bu­si su, uglav­nom, no­vi, na­bav­na vred­nost jed­nog je oko 120.000 evra. Ape­lu­jem na đa­ke da to ne či­ne, na na­stav­ni­ke i ro­di­te­lje da raz­go­va­ra­ju sa nji­ma, re­kao je Dra­gan Ibro­čić iz Jav­nog pre­vo­za In­đi­je.
U ovom, ka­že, pred­nja­če sred­njo­škol­ci. Ako im je već obez­be­đen bes­pla­tan pre­voz, od njih se oče­ku­je pri­stoj­no po­na­ša­nje. Ima i dru­gih so­lu­ci­ja. Mo­gu da im se odu­zmu le­gi­ti­ma­ci­je pa da idu pe­ši­ce, mo­gu i da pla­te pu­nu ce­nu kar­te ali ni ta­da ne­ma­ju pra­vo da uni­šta­va­ju za­jed­nič­ku imo­vi­nu. Bi­lo bi lo­gič­no, da se po­tra­že ro­di­te­lji ko­ji ima­ju oba­ve­zu da na­dok­na­de šte­tu ko­ju su nji­ho­va de­ca uči­ni­la.

Uni­šte­na se­di­šta

A, na ža­lost, ni­su na uda­ru sa­mo auto­bu­si. Uni­šte­na su, go­to­vo, sva auto­bu­ska sta­ja­li­šta van grad­skog je­zgra a sva­ko od njih ko­šta 3.000 evra. To su pla­ti­li gra­đa­ni ove op­šti­ne ko­ji ima­ju pra­vo da se sklo­ne od vre­men­skih ne­pri­li­ka dok če­ka­ju auto­bus. To ne­ki­ma kao da ne ide pod ka­pu pa ona­ko u do­ko­li­ci vo­le da uni­šta­va­ju, ume­sto sna­gu da usme­re u ka­kav dru­štve­no ko­ri­stan rad.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: