• četvrtak, 18. jul 2024.
Imi­gran­ti u fri­ži­de­ri­ma
Crna hronika
0 Komentara

Imi­gran­ti u fri­ži­de­ri­ma

27. mart 2012. godine

 

Ošte­će­na ca­rin­ska obe­lež­ja uka­za­la na imi­gran­te

Batrovci – U za­jed­nič­koj ak­ci­ji ca­ri­ni­ka i po­li­ci­je, na gra­nič­nom pre­la­zu Ba­trov­ci, u ne­de­lju je osu­je­ćen još je­dan po­ku­šaj šest oso­ba da ile­gal­no pre­đu dr­žav­nu gra­ni­cu, či­me se broj ot­kri­ve­nih ile­gal­nih imi­gra­na­ta po­peo na 150.
Še­sto­ri­ca ile­gal­nih imi­gra­na­ta, av­ga­ni­stan­ske na­ci­o­nal­no­sti, ot­kri­ve­ni su u to­var­nom de­lu ka­mi­o­na ko­jim su pre­vo­že­ni fri­ži­de­ri iz Tur­ske u Ne­mač­ku.
Pret­po­sta­vlja se da su Av­ga­ni­stan­ci, kao i vi­še pu­ta do sa­da, is­ko­ri­sti­li mo­me­nat da uđu u ka­mi­on dok se vo­zač od­ma­rao na pum­pi ne­da­le­ko od gra­nič­nog pre­la­za.
Kon­tro­la vo­zi­la iz­vr­še­na je na­kon što je vo­zač od­mah pri­ja­vio ca­ri­ni­ci­ma da je na vo­zi­lu ošte­će­na ca­rin­ska plom­ba.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: