• sreda, 6. jul 2022.
Upo­zo­re­nja da­ju efek­te
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Upo­zo­re­nja da­ju efek­te

22. februar 2012. godine

Mno­go po­sla na uli­ca­ma

Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja za sa­da sa­mo upo­zo­ra­va prav­na li­ca, pred­u­zet­ni­ke i fi­zič­ka li­ca na  po­što­va­nje od­red­bi grad­ske od­lu­ke o ukla­nja­nju sne­ga i le­da, a uko­li­ko to ne do­ne­se re­zul­ta­te po­če­će da pri­me­nju­je pro­pi­sa­ne ka­zne­ne me­re, re­kla nam je Mir­ja­na Ve­zi­ro­vić, za­me­ni­ca na­čel­ni­ka Grad­ske upra­ve za ur­ba­ni­zam i stam­be­no ko­mu­nal­ne po­slo­ve i ru­ko­vo­di­lac in­spek­cij­ske slu­žbe.
– Ko­mu­nal­ni po­li­caj­ci su stal­no na te­re­nu, rad­nim da­ni­ma  ra­de od 7 do 22 sa­ta, a su­bo­tom i ne­de­ljom od 9 do 17 sa­ti. U pi­ta­nju su re­dov­ni obi­la­sci grad­skih lo­ka­ci­ja, jer za sa­da i u ak­tu­el­nim uslo­vi­ma gra­đa­ni po­štu­ju od­red­be grad­ske od­lu­ke – oce­ni­la je Mir­ja­na Ve­zi­ro­vić.
Pre­ma od­lu­ci o ukla­nja­nju sne­ga i le­da ka­znom od 50.000 do 150.000 di­na­ra ka­zni­će se prav­no li­ce i pred­u­zet­nik ko­ji ni­je oči­stio tro­to­ar ili pro­stor is­pred fir­me, dok je za od­go­vor­no li­ce u prav­nom li­cu pro­pi­sa­na ka­zna od 2.500 do 25.000 di­na­ra. Za fi­zič­ka li­ca je pro­pi­sa­na man­dat­na ka­zna i ona iz­no­si 2.500 di­na­ra. Oba­ve­za ukla­nja­nja sne­ga i le­da od­no­si se na vla­sni­ke ili za­kup­ce stam­be­nog i po­slov­nog pro­sto­ra ili objek­ta, dok skup­šti­ne sta­na­ra u na­se­lji­ma ko­lek­tiv­nog sta­no­va­nja, na pri­mer, ima­ju oba­ve­zu da ukla­nja­ju le­de­ni­ce sa kro­va svo­je zgra­de, jer je i u tom slu­ča­ju pro­pi­sa­na nov­ča­na ka­zna.
Iz ko­mu­nal­ne po­li­ci­je ape­lu­ju na gra­đa­ne, prav­na li­ca,  pred­u­zet­ni­ke i sve dru­ge, da po­štu­ju grad­sku od­lu­ku i ukla­nja­ju sneg i led, jer je to u in­te­re­su svih.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: