• Monday, 29. May 2023.
Tre­ba sa­če­ka­ti  re­zul­ta­te  no­vog po­pi­sa
Politika
0 Komentara

Tre­ba sa­če­ka­ti re­zul­ta­te no­vog po­pi­sa

21. February 2012. godine

Sr­đan Ma­le­še­vić, pred­sed­nik OO DSS Šid

Šid – Na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća u Ši­du, jed­na od ta­ča­ka dnev­nog re­da bi­la je i utvr­đi­va­nje pred­lo­ga od­lu­ke o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma sta­tu­ta Op­šti­ne Šid.
Pri­li­kom gla­sa­nja o ovom pred­lo­gu uz­dr­ža­ni su bi­li čla­no­vi Ve­ća iz re­do­va De­mo­krat­ske stran­ke Sr­bi­je.
Raz­lo­ge za ta­kvu od­lu­ku no­vi­na­ri­ma je sa­op­štio Sr­đan Ma­le­še­vić, pred­sed­nik Op­štin­skog od­bo­ra DSS-a.
– Mi se sla­že­mo sa svim iz­me­na­ma sta­tu­ta, osim u jed­noj tač­ki, a to je uvo­đe­nje hr­vat­skog je­zi­ka kao slu­žbe­nog u me­snim za­jed­ni­ca­ma Sot i Ba­trov­ci. Ne da­va­njem svog gla­sa za ovaj pred­log, is­po­što­va­li smo od­lu­ku na­šeg me­snog od­bo­ra u ko­joj sto­ji da je po­treb­no sa­če­ka­ti zva­nič­ne po­dat­ke po­pi­sa sta­nov­ni­štva od pro­šle go­di­ne. Ina­če, u za­ko­nu ja­sno pi­še da po­sto­ji oba­ve­za  uvo­đe­nja slu­žbe­nog je­zik ne­ke na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce uko­li­ko u toj me­snoj za­jed­ni­ci ži­vi 25 po­sto pri­pad­ni­ka te na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne. Mi sma­tra­mo da po­pis iz 2002. go­di­ne ni­je me­ro­da­van, jer je ra­đen u vre­me ka­da je u ovim me­snim za­jed­ni­ca­ma, po­seb­no u So­tu, ži­veo iz­ve­stan broj lju­di ko­ji ni­su ima­li dr­ža­vljan­stvo. Za­to je naš stav da je naj­bo­lje sa­če­ka­ti re­zul­ta­te naj­no­vi­jeg po­pi­sa. Mi će­mo, kao stran­ka ko­ja je le­ga­li­stič­ka i ko­ja po­štu­je za­kon, si­gur­no gla­sa­ti za taj pred­log uko­li­ko se is­po­sta­vi da ti pred­u­slo­vi po­sto­je – re­kao je Sr­đan Ma­le­še­vić, pred­sed­nik OO DSS Šid, do­da­ju­ći da ni­je bi­lo po­tre­be da se na jed­noj od po­sled­njih sed­ni­ca Ve­ća, od­no­sno da se na po­sled­njoj sed­ni­ci SO u pro­šloj go­di­ni na dnev­ni red sta­vi iz­me­na sta­tu­ta, ne­go je to mo­glo da sa­če­ka i ne­ki no­vi skup­štin­ski sa­ziv, jer će se do ta­da već zna­ti re­zul­ta­ti naj­no­vi­jeg po­pi­sa.

S. M.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.
%d bloggers like this: