• četvrtak, 18. jul 2024.
Ši­du no­vac od iga­ra na sre­ću
Šid
0 Komentara

Ši­du no­vac od iga­ra na sre­ću

21. februar 2012. godine

Uru­či­va­nje re­še­nja pred­sed­ni­ci Cvjet­ko­vić

Re­še­nje o odo­bre­nim sred­stvi­ma od iga­ra na sre­ću u vi­si­ni od 1,5 mi­li­o­na di­na­ra ko­ja su na­me­nje­na op­šti­ni Šid pred­sed­ni­ci Na­ta­ši Cvjet­ko­vić pro­te­kle ne­de­lje uru­čio je dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, dr­žav­nu upra­vu i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu, Du­ško Ra­da­ko­vić.
Ova sred­stva su na­me­nje­na re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta „Mo­der­ni­za­ci­ja sa­le Skup­šti­ne op­šti­ne Šid“, ko­ji za cilj ima po­sti­za­nje mo­der­ni­za­ci­je i ve­će funk­ci­o­nal­no­sti sa­le SO.
Re­a­li­za­ci­jom ovog pro­jek­ta bi­će po­stig­nu­ta ve­ća funk­ci­o­nal­nost ra­da i ose­vre­me­nja­va­nje iz­gle­da sa­me sa­le u ko­joj se, osim re­dov­nih sa­sta­na­ka od­bor­ni­ka, odr­ža­va­ju ra­zni pri­je­mi, ce­re­mo­ni­jal­ne i in­ter­ne sve­ča­no­sti.
Ka­ko je re­kla pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić, na ovaj na­čin do­bi­će se mul­ti­funk­ci­o­nal­na sa­la, u ko­joj će se, osim za­se­da­nja skup­šti­ne i ra­da skup­štin­skih or­ga­na, ubu­du­će od­vi­ja­ti i gra­đan­ska ven­ča­nja.
Pre­ma re­či­ma Bog­da­na Tra­vi­ce, ru­ko­vo­di­o­ca Ode­lje­nja za pri­vre­du i raz­voj, po­če­tak ra­do­va je pred­vi­đen od­mah na­kon za­vr­še­nog po­stup­ka jav­ne na­bav­ke.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: