• Monday, 23. May 2022.
Pred­sto­ji sa­na­ci­ja glav­nog ce­vo­vo­da
Šid
0 Komentara

Pred­sto­ji sa­na­ci­ja glav­nog ce­vo­vo­da

10. February 2012. godine

Mi­la­din Pi­nić, di­rek­tor JKP „Vo­do­vod“

Jav­no – ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „Vo­do­vod“ ku­pi­lo je kra­jem pro­šle go­di­ne jed­nu od naj­sa­vre­me­ni­jih ma­ši­na ko­ja će se ko­ri­sti­ti za iz­vo­đe­nje ze­mlja­nih ra­do­va pri­li­kom sa­ni­ra­nja kva­ro­va na vo­do­vod­noj mre­ži, kao i za ko­pa­nje ka­na­la za po­la­ga­nje ce­vi.
Pre­ma re­či­ma di­rek­to­ra ovog Jav­nog pred­u­ze­ća Mi­la­di­na Pi­ni­ća, ma­ši­na vred­na 54 hi­lja­de evra, ku­plje­na je na li­zing, na se­dam go­di­na, uz me­seč­nu ot­pla­tu od 70 hi­lja­da di­na­ra.
– U to­ku je i po­stu­pak na­bav­ke i pum­pe za od­gu­ši­va­nje ka­na­li­za­ci­o­nih ce­vi ko­ja se mon­ti­ra na vo­zi­lo, a ko­ja ko­šta 45 hi­lja­da evra. Ina­če, da se ne bi po­na­vlja­le si­tu­a­ci­je u ko­ji­ma ne­ma vo­de, za ovu go­di­nu ima­mo u pla­nu niz ak­tiv­no­sti na po­bolj­ša­nju vo­do­vod­nog si­ste­ma. Jed­na od njih od­no­si se na sa­na­ci­ju de­la glav­nog ce­vo­vo­da u bli­zi­ni auto­pu­ta ko­ji nam je to­kom pro­te­kle go­di­ne za­da­vao do­sta pro­ble­ma. Loš i do­tra­jao si­stem na ovom de­lu ce­vo­vo­da uslo­vio je da Ši­đa­ni i po­je­di­ni de­lo­vi op­šti­ne osta­ju bez vo­de. Upra­vo na ovoj lo­ka­ci­ji ha­va­ri­je su se do­ga­đa­le čak osam pu­ta, ta­ko da je neo­p­hod­no da sa­ni­ra­ti taj deo. Ka­da bu­de­mo ura­di­li tih 1.600 me­ta­ra na ovom de­lu glav­nog ce­vo­vo­da re­ši­će­mo pro­blem sta­bil­no­sti si­ste­ma što će do­pri­ne­ti i bo­ljem vo­do­snab­de­va­nju svih sta­nov­ni­ka šid­ske op­šti­ne – re­kao je Mi­la­din Pi­nić, di­rek­tor JKP „Vo­do­vod“.
Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, po­red sa­na­ci­je glav­nog ce­vo­vo­da „Vo­do­vod“ će u 2012. go­di­ni na­sta­vi­ti i sa po­bolj­ša­njem uslu­ga ko­je pru­ža svo­jim ko­ri­sni­ci­ma, a u pla­nu je i na­sta­vak iz­grad­nje vo­do­tor­nja u Er­de­vi­ku, kao i ku­po­vi­na no­ve me­ha­ni­za­ci­je.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: