• sreda, 17. jul 2024.
Po­tra­ga za uzroč­ni­kom
Crna hronika
0 Komentara

Po­tra­ga za uzroč­ni­kom

22. februar 2012. godine

No­ćaj: ve­te­ri­na­ri na te­re­nu po­ku­ša­va­ju da utvr­de ža­ri­šte

Pro­šle sre­de, pr­vog fe­bru­a­ra, Cen­tar za kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti Za­vo­da za jav­no zdra­vlje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­ja­vio je epi­de­mi­ju Q gro­zni­ce u  se­lu No­ćaj u ma­čvan­skom de­lu srem­sko­mi­tro­vač­ke op­šti­ne. Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma, u epi­de­mi­ji je zva­nič­no re­gi­stro­va­no 30 obo­le­lih od ko­jih je 15 li­ca iz No­ća­ja, Sa­la­ša No­ćaj­skog i Ra­den­ko­vi­ća bol­nič­ki ho­spi­ta­li­zo­va­no na Ode­lje­nju za in­fek­tiv­ne bo­le­sti i In­ter­nom ode­lje­nju Op­šte bol­ni­ce. Kod ve­ći­ne obo­le­lih di­jag­no­sti­ko­va­na je upa­la plu­ća, a Q gro­zni­ca je la­bo­ra­to­rij­ski po­tvr­đe­na u re­fe­rent­noj la­bo­ra­to­ri­ji.
Od­mah po pri­ja­vi epi­de­mi­je, oba­ve­šte­na je ve­te­ri­nar­ska in­spek­ci­ja, a ve­te­ri­na­ri na te­re­nu po­ku­ša­va­ju da utvr­de ža­ri­šte za­ra­ze.
Ka­ko je re­če­no na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci Šta­ba za su­zbi­ja­nje za­ra­znih bo­le­sti u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, po­sto­ji sum­nja da ima još obo­le­lih ko­ji se ni­su ja­vi­li le­ka­ru.
Po re­či­ma dr Sne­ža­ne Me­dić iz Cen­tra za kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti Za­vo­da za jav­no zdra­vlje, je­dan broj obo­le­lih pri­ja­vio je le­ka­ri­ma da u svo­jim do­ma­ćin­stvi­ma ima još obo­le­lih sa slič­nim sip­to­mi­ma ko­ji se ni­su ja­vi­li le­ka­ru.
– Uze­ti su uzro­ci od 10 pa­ci­je­na­ta iz se­la No­ćaj, uzor­ci su po­sla­ti u re­fe­rent­nu la­bo­ra­to­ri­ju za Q gro­zni­cu u Zre­nja­ni­nu, a re­zul­ta­ti su po­tvr­di­li Q gro­zni­cu u se­dam od 10 slu­ča­je­va – na­vo­di dr Sne­ža­na Me­dić.
Ka­ko je sa­op­šte­no sa sed­ni­ce Šta­ba, ve­ći­na obo­le­lih je na­ve­la da su bi­li na tur­ni­ru u ma­lom fud­ba­lu ko­ji je odr­žan u No­ća­ju od če­tvr­tog do sed­mog ja­nu­a­ra u sport­skoj ha­li ko­ja pri­ma oko 400 lju­di. Obo­le­li su iz­ja­vi­li i da se u bli­zi­ni ove sport­ske ha­le na­la­ze do­ma­ćin­stva ko­ja se ba­ve uz­go­jem sto­ke na otvo­re­nom, da su ne­ka od do­ma­ćin­sta­va na­ba­vi­la ov­ce i da je bi­lo slu­ča­je­va jag­nje­nja.
Po re­či­ma dr Dra­ga­na Ma­lo­ba­bi­ća iz Op­šte bol­ni­ce, svi obo­le­li su zbri­nu­ti, zdrav­stve­no sta­nje im je sta­bil­no, na­la­ze se van ži­vot­ne opa­sno­sti i do­bro re­a­gu­ju na te­ra­pi­ju.
Šef Od­se­ka ve­te­ri­nar­ske in­spek­ci­je u Sre­mu Emi­na Mi­la­ka­ra na­ve­la je da su naj­pre uze­te ana­li­ze kr­vi kod 10 ova­ca i tri kra­ve iz do­ma­ćin­stva jed­nog obo­le­log li­ca i da su svi uzor­ci bi­li ne­ga­tiv­ni na Q gro­zni­cu te da Ve­te­ri­nar­ski in­sti­tu­te iz No­vog Sa­da na­sta­vlja nad­zor dvo­ri­šta obo­le­lih pa­ci­je­na­ta i uzi­ma­nje uzo­ra­ka kr­vi ži­vo­ti­nja iz tih do­ma­ćin­sta­va.
Ka­ko je iz­ja­vio di­rek­tor Upra­ve za ve­te­ri­nu Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de Zo­ran Mi­ćo­vić, do­ma­će ži­vo­ti­nje ni­su uzro­ko­va­le epi­de­mi­ju Q gro­zni­ce u se­lu No­ćaj.
– Na osno­vu ana­li­za ko­je je ura­di­la ve­te­ri­nar­ska in­spek­ci­ja na pod­ruč­ju se­la No­ćaj i pre­ne­tim uzor­ci­ma na no­vo­sad­ski in­sti­tut, usta­no­vlje­no je da ne­ma za­ra­že­nih ži­vo­ti­nja od Q gro­zni­ce, već da to mo­gu bi­ti kr­pelj, miš ili ne­ki dru­gi glo­dar – re­kao je Mi­ćo­vić.
Po mi­šlje­nju broj­nih ve­te­ri­na­ra, obo­lje­nje se kli­nič­ki ne ma­ni­fe­stu­je kod ži­vo­ti­nja, već se naj­če­šće de­ša­va­ju po­ba­ča­ji i ta­ko iz­lu­če­ni mi­kro­or­ga­ni­zmi su u pri­ro­di ve­o­ma ot­por­ni. Pre­no­se se na ose­tlji­vu po­pu­la­ci­ju lju­di ili ži­vo­ti­nja pu­tem aero­slo­la. Prak­tič­no, ja­či ve­tar mo­že da ih raz­ne­se do­sta ši­ro­ko, a za in­fek­ci­ju lju­di je do­volj­na ma­la in­fek­tiv­na do­za, pa jed­na ži­vo­ti­nja mo­že da za­ra­zi ve­li­ki broj lju­di.
Po re­či­ma pred­sed­ni­ka Šta­ba za su­zbi­ja­nje za­ra­znih bo­le­sti Sr­đa­na Ko­zli­ne, na­sta­vi­će se ak­tiv­no­sti na utvr­đi­va­nju za­ri­šta epi­de­mi­je i ot­kla­nja­nju uzro­ka sa­da­šnje si­ta­u­ci­je.
Na sto­ča­re je po­seb­no ape­lo­va­no da vo­de ra­ču­na gde ba­ca­ju ostat­ke po­sle te­lje­nja i jag­nje­nja sto­ke jer se bo­lest mo­že pre­ne­ti i va­zdu­hom.

Ž.Ne­go­va­no­vić
J.Zur­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: