• sreda, 17. jul 2024.
Bit­ka za auto­no­mi­ju Voj­vo­di­ne
Kultura
0 Komentara

Bit­ka za auto­no­mi­ju Voj­vo­di­ne

22. februar 2012. godine

Dr Ran­ko Kon­čar, Bo­ško Kru­nić i Di­mi­tri­je Bo­a­rov u Mu­ze­ju Sre­ma

Sremska Mitovica – Je­dan od naj­po­zna­ti­jih i naj­u­ti­caj­ni­jih voj­vo­đan­skih po­li­ti­ča­ra, par­tij­ski ru­ko­vo­di­lac za vre­me NOB, ro­đe­ni Kr­če­di­nac, Ste­van Do­ronj­ski (1919 – 1981), bio je bli­ski Ti­tov sa­rad­nik i osve­do­če­ni bo­rac za auto­no­mi­ju Voj­vo­di­ne. Oba­vljao je od­go­vor­ne du­žno­sti u SKOJ i KPJ, bio je­dan od po­kre­ta­ča “Gla­sa omla­di­ne” (1942), a po­sle ra­ta vi­so­ki par­tij­ski i dr­žav­ni funk­ci­o­ner u AP Voj­vo­di­ni, Sr­bi­ji i Ju­go­sla­vi­ji. Bio je član i pred­se­da­va­ju­ći Pred­sed­ni­štva CK SKJ, na­rod­ni po­sla­nik, no­si­lac Par­ti­zan­ske spo­me­ni­ce 1941. i Or­de­na ju­na­ka so­ci­ja­li­stič­kog ra­da.
Taj i ta­kav Ste­van Do­ronj­ski, srem­ski ka­dar, nje­gov ži­vot i po­li­tič­ki rad, te­ma su mo­no­graf­skog de­la Ste­van Do­ronj­ski, od­bra­na auto­no­mi­je Voj­vo­di­ne, ko­je su za­jed­no pot­pi­sa­li prof. dr Ran­ko Kon­čar i no­vi­nar Di­mi­tri­je Bo­a­rov, a ne­dav­no iz­dao Mu­zej Voj­vo­di­ne u No­vom Sa­du. Knji­gu su auto­ri, za­jed­no sa Bo­škom Kru­ni­ćem, ne­ka­da­šnjim vi­so­kim voj­vo­đan­skim i sa­ve­znim funk­ci­o­ne­rom, 31. ja­nu­a­ra, pred­sta­vi­li mi­tro­vač­koj pu­bli­ci u Mu­ze­ju Sre­ma.
De­lo o Ste­va­nu Do­ronj­skom, pre­ma re­či­ma Bo­ška Kru­ni­ća, zna­ča­jan je do­ku­me­nt o isto­ri­ji Voj­vo­di­ne no­vi­jeg do­ba i nje­nom po­kre­tu auto­no­mi­je. Ovaj obi­man is­tra­ži­vač­ki rad ma­nje go­vo­ri o lič­nom ži­vo­tu je­din­stve­ne lič­no­sti Do­ronj­skog, a vi­še o nje­go­vom re­vo­lu­ci­o­nar­nom pu­tu i bor­bi za auto­no­mi­ju Voj­vo­di­ne. Sâm Do­ronj­ski je bio pro­tiv uvre­dlji­vog ter­mi­na auto­no­maš, on je bio auto­no­mi­sta, ko­ji je stra­stve­no bra­nio kon­cep­ci­ju ju­go­slo­ven­skog fe­de­ra­li­zma i auto­no­mi­je Voj­vo­di­ne u za­jed­nič­koj dr­ža­vi.
Te­ma je ve­o­ma ak­tu­el­na, sma­tra dr Ran­ko Kon­čar, ma­da da­nas ne i mno­go po­pu­lar­na. Pre­ko jed­ne isto­rij­ski zna­me­ni­te lič­no­sti, a Do­ronj­ski je to sva­ka­ko bio, va­lja­lo je pred­sta­vi­ti raz­voj na­še ze­mlje, a u okvi­ru to­ga i ustav­ni, po­li­tič­ki, so­ci­jal­ni, eko­nom­ski raz­voj Voj­vo­di­ne, ko­joj je kroz isto­ri­ju stal­no na­me­tan cen­tra­li­zam. Knji­ga nu­di broj­na do­ku­men­ta, ne in­si­sti­ra na sta­vo­vi­ma i uve­re­nji­ma auto­ra. U tom na­sto­ja­nju da se objek­tiv­no pred­sta­ve po­li­tič­ki put i za­la­ga­nja Ste­va­na Do­ronj­skog do­sta je po­mo­gao nje­gov sin, ko­ji je auto­ri­ma ustu­pio na ko­ri­šće­nje oče­vu obim­nu do­ku­men­tar­nu za­o­stav­šti­nu – tek­sto­ve, za­pi­sni­ke, be­le­ške…
Kao ko­a­u­to­ra knji­ge i ve­či­tog po­bor­ni­ka auto­no­mi­je, Mi­tu Bo­a­ro­va je po­seb­no mo­ti­vi­sa­la du­go­go­di­šnja bor­ba Do­ronj­skog da se u Po­kra­ji­ni od­lu­ču­je o sop­stve­nom eko­nom­skom i po­li­tič­kom raz­vo­ju. Ne­ki su to za­la­ga­nje tu­ma­či­li kao “pro­vin­ci­ja­li­za­ci­ju Voj­vo­di­ne”, dok je za Bo­a­ro­va pro­vin­ci­ja ta­mo gde se ne od­lu­ču­je o ključ­nim pi­ta­nji­ma, kao što su ras­po­de­la nov­ca i re­sur­sa, raz­voj uop­šte. Auto­ri knji­ge Ste­van Do­ronj­ski, od­bra­na auto­no­mi­je Voj­vo­di­ne su do­ku­men­to­va­no pra­ti­li ge­ne­zu ide­je o auto­no­mi­ji i po­li­tič­ko de­lo­va­nje is­tak­nu­tog po­li­ti­ča­ra, ko­ji je sma­trao da je ovaj re­gi­on iza­šao iz Dru­gog svet­skog ra­ta sa “ma­lom auto­no­mi­jom”. Ona se mo­ra pro­ši­ri­va­ti i bra­ni­ti, jer u su­prot­nom sle­di na­za­do­va­nje u sva­kom po­gle­du.

D. Po­zna­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: