• četvrtak, 18. jul 2024.
Sta­ra Pa­zo­va na Saj­mu in­ve­sti­ci­ja
Stara Pazova
0 Komentara

Sta­ra Pa­zo­va na Saj­mu in­ve­sti­ci­ja

8. novembar 2011. godine

Na Saj­mu in­ve­sti­ci­ja u No­vom Sa­du

Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va u dru­štvu 43 gra­da i op­šti­ne pred­sta­vi­la je svo­je pri­vred­ne i in­ve­sti­ci­o­ne po­ten­ci­ja­le na ovo­go­di­šnjem 6. Me­đu­na­rod­nom saj­mu in­ve­sti­ci­ja “In­ve­stek­spo” ko­ji ob­je­di­nju­je i Da­ne ener­ge­ti­ke i ko­ji je odr­žan od 25. do 27. ok­to­bra na No­vo­sad­skom saj­mu.
In­ve­sti­ci­o­ne pro­jek­te pred­sta­vi­le su op­šti­ne i gra­do­vi, ko­mor­ski si­ste­mi, okru­zi i in­sti­tu­ci­je za pro­mo­ci­ju i pru­ža­nje po­dr­ške lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma. Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va već dve go­di­ne uče­stvu­je na štan­du Na­ci­o­nal­ne ali­jan­se za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj iz raz­lo­ga što je Sa­jam ova­kvog ka­rak­te­ra pri­li­ka da se po­ka­žu svi po­ten­ci­ja­li ko­je jed­na op­šti­na po­se­du­je, a sta­ro­pa­zo­vač­ka op­šti­na je­ste op­šti­na sa po­volj­nom po­slov­nom kli­mom.
– Sa­jam­ske ma­ni­fe­sta­ci­je su uvek do­bra pri­li­ka da se pre­zen­tu­ju svi po­ten­ci­ja­li ko­je jed­na lo­kal­na sa­mo­u­pra­va po­se­du­je i za­to sma­tram da je sva­ka pre­zen­ta­ci­ja pa i ova mi­kro, ko­ju mi ov­de ima­mo, ve­o­ma va­žna. Pod­se­ti­mo se Saj­ma u Min­he­nu gde je i do­šlo do pr­vih kon­ta­ka­ta sa kom­pa­ni­jom “Mil­ba­u­er”. Sa­jam da­je re­zul­ta­te i ne­ko­li­ko go­di­na po­sle, ali u sva­kom slu­ča­ju i ove go­di­ne smo do­bro pred­sta­vlje­ni i op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va ima šta da po­ka­že , re­kao je u iz­ja­vi za RTV Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić, pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne go­vo­re­ći o zna­ča­ju uče­šća ove op­šti­ne na saj­mo­vi­ma.
A kad je reč o efi­ka­sno­sti op­štin­ske ad­mi­ni­stra­ci­je u iz­la­že­nju u su­sret in­ve­sti­to­ri­ma, Go­ran Jo­vić je pod­se­tio: “Mi ima­mo ne­ko­li­ko od­lu­ka ve­za­no za pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja ko­je su zna­čaj­no una­pre­di­le po­slov­nu kli­mu u na­šoj op­šti­ni, a ka­da je u pi­ta­nju iz­da­va­nje do­zvo­la za grad­nju i za po­kre­ta­nje pro­iz­vod­nje uop­šte, mi­slim da je je­dan do­bar me­ha­ni­zam ko­ji po­sto­ji u op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va, pri­me­njiv i na dru­ge op­šti­ne i, upra­vo to je ono što opre­de­lju­je in­ve­sti­to­re da ka­žu da ili ne”.
Ta­ko­đe, na kon­fe­ren­ci­ji ko­ju je NA­LED or­ga­ni­zo­vao na te­mu “Po­ten­ci­ja­li pre­hram­be­ne in­du­stri­je Sr­bi­je”, pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne i član UO Na­ci­o­nal­ne ali­jan­se je oce­nio da, i po­red to­ga što su in­ve­sti­ci­je i iz­voz glav­ne te­me u na­šoj ze­mlji, po­ten­ci­ja­li pre­hram­be­ne in­du­stri­je Sr­bi­je ni­su do­volj­no is­ko­ri­šće­ni.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: