• četvrtak, 18. jul 2024.
Op­šti­na u ko­joj tre­ba ži­ve­ti
Stara Pazova
0 Komentara

Op­šti­na u ko­joj tre­ba ži­ve­ti

29. novembar 2011. godine

Pred štan­dom op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va

Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va je jed­na od onih, ko­je su po­ka­za­le za­vid­nu ve­šti­nu u pri­vla­če­nju in­ve­sti­to­ra, a na Saj­mu lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va sve tri go­di­ne ak­tiv­no uče­stvu­je, pred­sta­vlja­ju­ći se kao op­šti­na u ko­ju vre­di ula­ga­ti, ali i do­ći da se ži­vi. Od ove go­di­ne mo­že se po­hva­li­ti i Ser­ti­fi­ka­tom op­šti­ne s po­volj­nim po­slov­nim okru­že­njem što mo­gu po­tvr­di­ti in­ve­sti­to­ri ko­ji u nju do­la­ze.
– Mo­že­mo i da se po­hva­li­mo sa Ser­ti­fi­ka­tom op­šti­ne sa po­volj­nim po­slov­nim okru­že­njem i sa svim onim što smo uči­ni­li  da na­ša op­šti­na bu­de pre­po­zna­tlji­va u Sr­bi­ji re­kao je pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne Go­ran Jo­vić i na­gla­sio da su ga, pre otva­ra­nja Saj­ma ob­ra­do­va­le re­či mi­ni­stra Mar­ko­vi­ća ko­ji je re­kao da je “odu­še­vljen onim što se de­ša­va u na­šoj op­šti­ni, da sa­mo le­pe ve­sti ču­je i da mu je to ve­o­ma dra­go”.
U iz­ja­vi u RTV Sta­ra Pa­zo­va, po­sle otva­ra­nja Saj­ma pred­sed­nik Jo­vić je re­kao: „Mo­ram da ka­žem da se na­la­zi­mo na iz­u­zet­no do­brom me­stu i po­seb­no me ra­du­je da je na­ša pre­zen­ta­ci­ja i naš štand pri­vu­kao ve­li­ku pa­žnju, ne sa­mo po­se­ti­la­ca, ne­go i ve­li­kog bro­ja me­di­ja. Mi ho­će­mo da po­ka­že­mo da smo op­šti­na bi­zni­sa i spor­ta, ali ho­će­mo da ka­že­mo da smo i op­šti­na u ko­ju tre­ba do­ći, ne sa­mo in­ve­sti­ra­ti, ne­go i ži­ve­ti”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: