• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Ulo­že­no nam se vra­ća
Ekonomija
0 Komentara

Ulo­že­no nam se vra­ća

28. septembar 2011. godine

Industrijska zona "Sever"

Sremska Mitrovica – Na ne­dav­noj sed­ni­ci Skup­šti­ne gra­da ve­ći­nom gla­so­va od­bor­ni­ka usvo­je­no je vi­še od­lu­ka ko­ji­ma se stva­ra­ju sve bo­lji uslo­vi za do­la­zak in­ve­sti­to­ra, raz­voj i za­po­šlja­va­nje. Me­đu ak­tu­el­nim od­lu­ka­ma su iz­me­ne i do­pu­ne vi­še pla­no­ve de­talj­ne re­gu­la­ci­je, kao i Ela­bo­rat o oprav­da­no­sti otu­đe­nja gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta bez na­kna­de. Upra­vo ovaj ela­bo­rat iza­zvao je re­a­go­va­nja opo­zi­ci­je bu­du­ći da se on od­no­si na par­ce­lu ve­ću  od pet hek­ta­ra u rad­noj zo­ni “Se­ver 2”, na­me­nje­nu za in­ve­sti­to­ra “La­mes gru­pu”, a re­a­li­za­ci­ja tog pro­jek­ta će do­ve­sti do otva­ra­nja ba­rem 250 rad­nih me­sta.

Za­što je mi­tro­vač­ka skup­šti­na, pr­vi put do sa­da, do­ne­la od­lu­ku o oprav­da­no­sti otu­đi­va­nja gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta vez na­kna­de  i ko­je efek­te će to do­ne­ti ? Ovo su te­me raz­go­vo­ra sa pred­sed­ni­kom Skup­šti­ne gra­da Alek­san­drom Pro­da­no­vi­ćem.

Aleksandar Prodanović

– Dva su nam naj­ve­ća za­dat­ka. Pr­vi za­da­tak je po­bolj­ša­nje uslo­va ži­vo­ta na­ših su­gra­đa­na i to ra­di­mo za­jed­no sa jav­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma ko­ji su u na­šoj nad­le­žno­sti. Dru­gi je re­ša­va­nje pro­ble­ma ne­za­po­sle­no­sti, a re­še­nje je u do­la­sku in­ve­sti­to­ra. U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci smo stvo­ri­li po­seb­ne uslo­ve za in­ve­sti­to­re, ima­mo naj­bo­lje ko­mu­nal­no opre­mlje­no ze­mlji­šte i to nam se vra­ća – is­ta­kao je u uvo­du raz­go­vo­ra Alek­san­dar Pro­da­no­vić.

“La­mes gru­pa” je tre­ći po ve­li­či­ni pro­iz­vo­đač po­di­za­ča za auto­mo­bil­ska sta­kla  u Evro­pi,  a na­kon otva­ra­nja po­go­na u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci na is­toj le­stvi­ci za­u­zi­ma­će dru­go me­sto.

– Ovaj in­ve­sti­tor  je  već u za­ku­pu ha­le u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, tu ra­di 20-tak lju­di, a pla­ni­ra da re­a­li­zu­je in­ve­sti­ci­ju vred­nu osam mi­li­o­na evra, da iz­gra­di sop­stve­ni po­gon. La­mes gru­pa pla­ni­ra da do kra­ja go­di­ne za­po­sli 80 li­ca, a 250 će bi­ti za­po­sle­no u na­red­noj go­di­ni. Uko­li­ko se sve za­vr­ši ka­ko je pla­ni­ra­no do­la­zak “La­me­sa” u Mi­tro­vi­cu otva­ra mo­guć­nost pri­vla­če­nja još dva nji­ho­va ko­o­pe­ran­ta i otva­ra­nja da­le­ko vi­še rad­nih me­sta – is­ta­kao je Alek­san­dar Pro­da­no­vić.

Osvr­ću­ći se na ure­đe­nje rad­ne zo­ne “Se­ver 2” u ko­joj se na­la­zi ak­tu­el­na par­ce­la, pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da je pod­se­tio da se ra­di o ve­o­ma atrak­tiv­nom ze­mlji­štu, bli­zu grad­ske za­o­bi­la­zni­ce i hi­po­dro­ma, ko­jeg je grad  obez­be­dio u sa­rad­nji sa nad­le­žnim mi­ni­star­stvom.

– Mi smo bi­li du­že u pre­go­vo­ri­ma sa “Gru­pom La­mes” i na na­še za­do­volj­stvo, oni su se od­lu­či­li za in­ve­sti­ra­nje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. U skla­du sa pla­nom de­talj­ne re­gu­la­ci­je pla­ni­ra­ju da kre­nu u iz­grad­nju svog objek­ta ko­ji će, ka­ko oče­ku­je­mo, bi­ti za­vr­šen do apri­la na­red­ne go­di­ne – ob­ja­snio je Alek­san­dar Pro­da­no­vić.

Već sa­da vla­da ve­li­ko in­te­re­so­va­nje za za­po­šlja­va­nje u po­go­nu “La­mes gru­pe”. Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo vi­še sto­ti­na Mi­trov­ča­na se in­te­re­so­va­lo i po­sla­lo pri­ja­vu u že­lji za za­po­sle­njem. Da je in­te­re­so­va­nje ve­li­ko po­tvr­dio nam je i pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca  ob­ja­šnja­va­ju­ći da će za po­če­tak tu ra­di­ti že­ne, jer se ra­di o lak­šim po­so­vi­ma.

– Si­gur­no će bi­ti i da­lje mno­go za­in­te­re­so­va­nih za za­p o­sle­nje, jer ima lju­di ko­ji su bez po­sla, a  ko­ji su bi­li ve­za­ni za slič­ne po­slo­ve. Ipak, bit­no je da sve za­vr­ši­mo ka­ko tre­ba, da do­đu no­vi in­ve­sti­to­ri, po­ru­čio je Alek­san­dar Pro­da­no­vić, pred­se­dik Skup­šti­ne gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: