• nedelja, 14. april 2024.
Put do sr­ca
Kolumna
0 Komentara

Put do sr­ca

28. septembar 2011. godine

Piše: Milijana Barjakatervić

Po­red mu­ška­ra­ca ko­ji se za­ni­ma­ju za ko­zme­ti­ku i ode­ću, mo­der­no zva­nim me­tro­sek­su­al­ci, u trend ula­zi i no­vi pra­vac eman­ci­pa­ci­je – ga­stro­sek­su­al­ci ili­ti mu­škar­ci ko­ji vo­le da ku­va­ju. Da­kle ne pro­fe­si­o­nal­ni ku­va­ri, ne­go oni ko­ji s vo­ljom  pro­vo­de vre­me po­red kuć­nog špo­re­ta, bu­du­ći da su shva­ti­li da put do  sr­ca ko­ji vo­di kroz sto­mak ne mo­ra da va­ži sa­mo za mu­ški sto­mak (hva­la oni­ma ko­ji su pre­ve­li knji­ge i emi­si­je sa Džej­mi Oli­ve­rom, mo­der­nim mla­dim En­gle­zom ko­ji em ljud­ski do­bro ku­va em ni­je pe­der).

Da li za­to da bi im­pre­si­o­ni­ra­li že­ne ili da bi uži­va­li da ih dru­gi po­hva­le, ni­je ni va­žno, sa­mo ne­ka se ova ne­za­vi­sna po­pu­la­ci­ja ši­ri i raz­vi­ja jer da­nas je sve vi­še že­na ko­je že­le sta­lan po­sao, ka­ri­je­ru, re­kre­a­ci­ju, na kra­ju rod­nu rav­no­prav­nost, a ne po­la da­na, sva­kog da­na, ceo ži­vot da gun­đa­ju u obla­ci­ma pa­re i po­to­ci­ma sa­pu­ni­ce.

A i  do­sta je bi­lo to­bož mu­žev­nog di­če­nja „Znam dIs­pr­žim ja­je“, „Ni­je mi pro­blem da pod­gre­jem mle­ko i si­pam ga u šo­lju a da ne pro­spem“, nu­kle­ar­nih ka­ta­stro­fa po­sle – „Pu­ding? To je bar la­ko!“  ili iden­ti­fi­ka­ci­je me­snih obje­ka­ta na za­bo­ra­vlje­noj še­sti­ci.  Že­ne vi­še ne­će mo­ra­ti da uzi­ma­ju slo­bo­dan dan da sre­de „la­bo­ra­to­ri­ju“ po­sle  po­ku­sa nji­ho­vih mu­že­va ko­ji su na­le­tu do­ko­no­sti ili ne­do­stat­ku oba­ve­za oko spor­ta re­ši­li da „ob­ra­du­ju“ uku­ća­ne..ni­ti će mo­ra­ti da po­di­žu kre­dit da ob­no­ve su­do­ve na­kon mu­že­vlje­ve iz­ne­nad­ne po­tre­be da bu­de od po­mo­ći, ili ob­ja­ve: „Ne­ka sam ću“! Ko­ki­ce za de­cu na sta­rin­ski na­čin – ala ba­ka, su po­se­ban šok za umor­ne po­vrat­ni­ce s po­sla (po­go­to­vo što ih ima za ku­pi­ti kol­ko­o­ćeš vr­sta. Ma­da ni­je ni to lo­še, re­ši vas di­le­me ko­ja je šer­pa za ko­ki­ce. Kad jed­nom po­cr­ni, ubu­du­će će uvek bi­ti ta ista).

Dok već, da­sa ko­ji opa­še ke­ce­lju i ve­što iz­ba­ra­ta ala­tom, na­pra­vi su­per klo­pu i još sve sklo­ni bez gri­ma­se uče­sni­ka  kro­sa..mo­že bi­ti od­li­čan put do sr­ca, a bo­ga­mi i kre­ve­ta že­ne do ko­je mu je sta­lo. Ili sa­vr­šen po­klon ži­vot­noj sa­put­ni­ci, po­go­to­vo kad bi to bi­lo, aman, ma­lo če­šće od ju­bi­lar­nih go­di­šnji­ca.

Mu­ška­rac u ku­hi­nji  – sa­mo tre­nut­ni hir ili dru­štve­ni trend? Da li za­to što ra­ste svest o hra­ni i nje­nim zdrav­stve­nim aspek­ti­ma, ili je ve­ća do­stup­nost naj­ra­zli­či­ti­jim spra­vi­ca­ma i špe­ci­ja­ma, ne zna­mo, ali za­ni­ma­nje za ku­va­njem sva­ka­ko ra­ste kod mu­škog po­la. Sve i da nam pre­u­zmu tron  u ovoj obla­sti, mi, pri­pad­ni­ce ne­žni­jeg po­la ne­će­mo se lju­ti­ti, ni­ti će­mo mi­sli­ti da su sa đev­đi­rom u ru­ci ma­nje ma­čo. Na­pro­tiv.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: