• petak, 12. jul 2024.
Vlasnik sebe predstavlja kao žrtvu
Ekonomija
0 Komentara

Vlasnik sebe predstavlja kao žrtvu

11. avgust 2011. godine

Jedan od protesta u "Mitrosu"

Vest o od­la­sku Ro­do­lju­ba Dra­ško­vi­ća, kup­ca “Mi­tro­sa” iz Sr­bi­je i nje­go­vi ape­li pre­mi­je­ru i mi­ni­stri­ma iza­zva­li su re­a­go­va­nja i u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Dok Dra­ško­vić že­sto­ko kri­ti­ku­je pri­vred­ni am­bi­jent,  rad pra­vo­su­đa, po­je­di­na­ca iz vla­sti i to na­vo­di kao raz­lo­ge za svoj od­la­zak iz ze­mlje biv­ši rad­ni­ci mi­tro­vač­kog “Mi­tro­sa” i ov­da­šnje Sin­di­kal­no ve­ća sa­svim su su­prot­nog mi­šlje­nja. Oni po­ru­ču­ju da je naj­bo­lji pri­mer Dra­ško­vi­će­vog ra­da upra­vo ne­sta­ja­nje ne­kad po­zna­te fir­me ko­ja je hra­ni­la vi­še od 900 po­ro­di­ca.

Dra­ško­vić se­bi do­zvo­lja­va da oce­nju­je uzro­ke i da da­je pred­lo­ge za pre­va­zi­la­že­nje pro­ble­ma, a u stva­ri tra­ži prav­du i iz­go­vor za se­be i se­be pred­sta­vlja kao žr­tvu.

Štrajk glađu

– Dok od­la­zi on po­ru­ču­je rad­ni­ci­ma da se ne bo­je jer je on gra­dio i gra­di­će Sr­bi­ju. Ka­ko je go­spo­din  Dra­ško­vić gra­dio Sr­bi­ju naj­bo­lje po­ka­zu­je pri­mer “Mi­tro­sa” gde je svo­jim ba­ha­tim i neo­d­go­vor­nim po­na­ša­njem, ne­mi­lo­srd­no ga­ze­ći osnov­na pra­va rad­ni­ka,  us­peo da je­dan od bren­do­va srp­ske i voj­vo­đan­ske pri­vre­de i u on­da­šnjoj SFRJ do­ve­de do pro­sjač­kog šta­pa i ste­ča­ja, a bli­zu hi­lja­du po­ro­di­ca do kraj­nje be­de – ka­že Ste­van Ro­ma­kov, pred­sed­nik SSS Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

“Mi­tros” je pri­va­ti­zo­van 2005. go­di­ne, po iz­u­zet­no ni­skoj ce­ni u od­no­su na stvar­nu vred­nost fa­bri­ke u či­jem sa­sta­vu je bi­lo  37 hek­ta­ra ze­mlje, no­va hlad­nja­ča, kla­ni­ca, ko­ba­si­čar­ni­ca, kla­ni­ca za pre­ra­du ži­vin­skog me­sa i sa­vre­me­na ko­tlar­ni­ca. Za krat­ko vre­me ot­pu­šte­no je oko 800 rad­ni­ka. “Po opro­ba­nom me­to­du Dra­ško­vić je  di­stri­bu­ci­ju i pla­sman pro­iz­vo­da “Mi­tro­sa” na tr­ži­šte na­pla­tu i ras­po­de­lu do­bi­ti oba­vljao is­klju­či­vo iz jed­nog cen­tra, iz vr­ha kon­cer­na dok je pred­u­ze­će ne­mi­lo­srd­no za­du­ži­vao i do­veo ga do ste­ča­ja či­me je i po­sled­njih 150 rad­ni­ka osta­lo bez po­sla”, na­vo­di se u sa­op­šte­nju sin­di­ka­ta ko­jeg su pot­pi­sa­li Ste­van Ro­ma­kov i biv­ši sin­di­ka­lac “Mi­tro­sa” Ra­do­slav Mi­li­če­vić.

"Mitros" sada

Iz mi­tro­vač­kog Sin­di­kal­nog ve­ća na­vo­de da je u vi­še na­vra­ta uka­zi­va­no na lo­šu pri­va­ti­za­ci­ju i po­tre­bu is­pi­ti­va­nja ra­znih rad­nji u “Mi­tro­su” re­pu­blič­kom  tu­ži­la­štvu, Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju i Sa­ve­tu za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je. Sa­da se Dra­ško­vić  pod­sme­va i biv­šim rad­ni­ci­ma “Mi­tro­sa” na­vo­de­ći u iz­ja­va­ma “da je sra­mo­ta to što je Bo­jan Paj­tić, pre­mi­jer Voj­vo­di­ne, ko­ja je naj­bo­ga­ti­ja žit­ni­ca u Evro­pi, sa ke­sa­ma hra­nio iz­glad­ne­li na­rod”. Za­po­sle­ne u Mi­tro­su, sto­ji da­lje u ovom sa­op­šte­nju,   upra­vo je ku­pac fir­me do­veo do gla­di i po­ni­zio do kra­ja. Za­to je on za sin­di­kat sim­bol po­slo­dav­ca ko­ji se bri­ne sa­mo o svo­joj do­bi­ti, jer ni­je po­ka­zao ni­ka­kvo in­te­re­so­va­nje za sud­bi­nu sko­ro 1.000 rad­nič­kih po­ro­di­ca  ni u mo­men­tu ka­da su mno­gi od njih štra­ko­va­li gla­đu.

S.Đa­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: