• ponedeljak, 2. oktobar 2023.
Pr­vi me­tri ka­na­li­za­ci­je
Ruma
0 Komentara

Pr­vi me­tri ka­na­li­za­ci­je

11. avgust 2011. godine

Bojan Pajtić na gradilištu u Nikincima

Za me­šta­ne Ni­ki­na­ca, se­la rum­ske op­šti­ne sa 2.400 sta­nov­ni­ka, pro­šla ne­de­lja – 21. jun, bi­la je od ve­li­kog zna­ča­ja, ka­ko sa aspek­ta raz­vo­ja in­fra­struk­tu­re, ta­ko i po­bolj­ša­nja uslo­va ži­vo­ta u ši­rem smi­slu. To­ga da­na za­po­če­li su pr­vi ze­mlja­ni ra­do­vi na iz­grad­nji ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že i po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da u se­lu, a da se ra­di o ve­li­kom po­slu po­tvr­di­li su i go­sti iz Po­kra­ji­ne, pred­sed­nik po­kra­jin­ske Vla­de dr Bo­jan Paj­tić i di­rek­tor Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne Ne­boj­ša Ma­len­ko­vić.

Ka­na­li­za­ci­o­na mre­ža u Ni­kin­ci­ma bi­će du­ži­ne 13,4 ki­lo­me­ta­ra, u pr­vu fa­zu bi­će utro­še­no 33,4 mi­li­o­na, dok je ukup­na vred­nost pro­jek­ta 282 mi­li­o­na di­na­ra. Sred­stva su obez­be­đe­na iz Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP VOj­vo­di­ne, a ma­njim de­lom iz budž­ta rum­ske op­šti­ne.

Go­vo­re­ći o po­tre­bi što br­žeg raz­vo­ja se­la, dr Bo­jan Paj­tić je is­ta­kao:

-Ru­ral­ni raz­voj ni­je sa­mo pu­ka fra­za, to je po­tre­ba da se u se­lu stvo­re što bo­lji uslo­vi za ži­vot. Ov­de u Ni­kin­ci­ma upra­vo se ra­di pr­va fa­za ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že, iz sred­sta­va Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja ura­đen je i put Pla­ti­če­vo-Ni­kin­ci. U po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne u rum­sku op­šti­nu je ulo­že­no oko dve mi­li­jar­de di­na­ra, što go­vo­ri o sna­žnoj eks­pan­zi­ji ka­da je grad­nja u pi­ta­nju.

Vlat­ko Rat­ko­vić, po­sla­nik u Skup­šti­ni Sr­bi­je, ta­ko­đe je go­vo­rio o iz­me­ni li­ka Ni­ki­na­ca u po­sled­nje tri-če­ti­ri go­di­ne:

-Ov­de su, za­hva­lju­ju­ći po­kra­jin­skoj Vla­di i Fon­du za ka­pi­tal­na ula­ga­nja, ulo­že­na ve­li­ka sred­stva, to in­pli­ci­ra no­ve in­ve­sti­ci­je i no­va za­po­šlja­va­nja. U ovoj sre­di­ni je ne­dav­no otvo­ren po­gon za iz­ra­du par­ke­ta, re­vi­ta­li­zo­va­no je tri ki­lo­me­tra pu­ta Ni­kin­ci-Pla­ti­če­vo, na­da­mo se da će i ka­na­li­za­ci­o­na mre­že br­zo bi­ti go­to­va.

O bo­ljem kva­li­te­tu ži­vo­ta na se­lu go­vo­rio je i di­rek­tor Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Ne­boj­ša Ma­len­ko­vić – uz ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu i pu­te­ve u Ni­kin­ci­ma, on je pod­se­tio da se u su­sed­ni­om Pla­ti­če­vu gra­di zdrav­stve­na am­bu­lan­ta, da je upra­vo za­vr­še­na i fi­skul­tur­na sa­la u ško­li, što go­vo­ri da na­še se­lo ide na­pred.

U ime rum­ske op­šti­ne, slič­ne kon­sta­ta­ci­je je iz­neo i za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne Dra­gan Kar­daš.

Jo­sip Čin­čak, pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ Ni­kin­ci, uz za­do­volj­stvo što su ra­do­vi na iz­grad­nji ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že za­po­če­li, uka­zao je na pro­ble­me ko­je je ovo se­lo do sa­da ima­lo sa sep­tič­kim ja­ma­ma. Ni­kin­ci su po­sled­nji do­bi­li vo­du, ali su za­to pr­vo se­lo u rum­skoj op­šti­ni ko­je će do­bi­ti ka­na­li­za­ci­ju, is­ta­kao je Čin­čak.

Pre­ma pla­nu, pr­va fa­za ra­do­va na ka­na­li­za­ci­ji tre­ba da bu­de za­vr­še­na do kra­ja ove, a kom­ple­tan po­sao do za­vr­šet­ka na­red­ne go­di­ne, što će za­vi­si­ti od ras­plo­ži­vih sred­sta­va, ali i od efi­ka­sno­sti iz­vo­đa­ča ra­do­va – ‘’Pro­jek­to­mon­ta­že’’ iz Be­o­gra­da.

K. Ku­zma­no­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: