• ponedeljak, 24. jun 2024.
Na­gra­de za pre­ga­la­štvo
Ekonomija
0 Komentara

Na­gra­de za pre­ga­la­štvo

2. avgust 2011. godine

Nagrađeni na okupu

Sremska Mitrovica – Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra je pro­te­klog pet­ka,15.ju­la, obe­le­ži­la 36 go­di­na od osni­va­nja. Tra­di­ci­o­nal­ni Dan ko­mo­re je i tra­di­ci­o­nal­na pri­li­ka da se naj­u­spe­šni­jim pri­vred­nim dru­štvi­ma i po­je­din­ci­ma do­de­le pri­zna­nja za re­zul­ta­te ostva­re­ne u pret­hod­noj go­di­ni. U   ka­te­go­ri­ji pri­vred­nih dru­šta­va ko­mor­ske pla­ke­te do­bi­li su : “Teh­no­ek­sport u In­đi­ji, “Atos Vi­num” u Ma­loj Re­me­ti, “Ter­mo­mont” u Ši­ma­nov­ci­ma, “Me­ni­na” u Ru­mi, “Da­deks” u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, “Me­tal – fleks” u No­voj Pa­zo­vi i “Agro­pa­puk” u Ku­ku­jev­ci­ma. Za naj­u­spe­šni­je jav­no pred­u­ze­će u Sre­mu u 2010. go­di­ni re­gi­o­nal­na ko­mo­ra je po­gla­si­la  “Feromont grup” u Sta­roj Pa­zo­vi, naj­bo­lja ze­mljo­rad­nič­ka za­dru­ga je ZZ “Be­ška” u Be­ški, a naj­u­spe­šni­ji pred­u­zet­nik je Du­šan Dra­gi­šić iz Ru­me.

Na sve­ča­no­sti u ve­li­koj sa­li grad­ske ku­će u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci me­đu mno­go­broj­nim pri­vred­ni­ci­ma bi­li su Sa­vo Ali­šić, na­čel­nik Srem­skog uprav­nog okru­ga, Go­ran Vu­ko­vić, pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma, Sr­đan Ko­zli­na za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Mi­lan Jan­ko­vić, pred­sed­nik Pri­vred­ne ko­mo­re Be­o­gra­da i Du­šan Vu­či­če­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Pri­vred­ne ko­mo­re Voj­vo­di­ne.

Afirmacija privrede i privrednika

Če­sti­ta­ju­ći do­bit­ni­ci­ma na­gra­de pred­sed­nik Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re Mi­lan Bo­žić re­kao je da su na­gra­de do­kaz da  i po­red eko­nom­ske kri­ze i te­ških uslo­va ima fir­mi i po­je­di­na­ca ko­ji su ra­dom po­ka­za­li da idu u ko­rak sa evrop­skim i svet­skim stan­dar­di­ma.

– Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra ima za­da­tak, uz osta­lo, da  do­pri­ne­se afir­ma­ci­ji pri­vre­de, a za­jed­no sa lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma  ak­tiv­no uče­stvu­je  u stva­ra­nju pri­vlač­nog am­bi­jen­ta za ula­ga­če u Sre­mu. Ak­tiv­no­sti ko­mo­re  u tom prav­cu  će bi­ti na­sta­vlje­ne – re­kao je Bo­žić.

Na­čel­nik Srem­skog okru­ga Sa­vo Ali­šić je is­ta­kao da je pre­ma mno­gim po­ka­za­te­lji­ma i po­tvr­da­ma Srem lo­ko­mo­ti­va lo­kal­nog pri­vred­nog raz­vo­ja. Do­de­lje­ne na­gra­de po­ka­zu­ju da se ide u do­brom sme­ru.

U ime na­gra­đe­nih za­hva­lio se Mir­ko Ter­zić iz “Fe­ro­mont gru­pe” re­či­ma da op­sta­ti ve­li­ki uspeh u uslo­vi­ma u ko­ji­ma ži­vi­mo i pri­vre­đu­je­mo.  To do­ka­zu­ju re­zul­ta­ti ko­je su ostva­ri­la na­gra­đe­na pri­vred­na dru­štva i po­je­din­ci, a  u no­ral­ni­jim uslo­vi­ma ti efek­ti bi bi­li još bo­lji.

Sve­ča­nost su uve­li­ča­li mu­zi­kom uče­ni­ci mi­tro­vač­ke Mu­zič­ke ško­le “Pe­tar Kran­če­vić”. U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re or­ga­ni­zo­van je i su­sret sa pen­zi­o­ne­ri­ma i biv­šim rad­ni­ci­ma re­gi­o­nal­ne ko­mo­re.

S.Đ.-M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: