• petak, 12. jul 2024.
Sa­va je na­še mo­re
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Sa­va je na­še mo­re

5. jul 2011. godine

Direktori Gavrić i Novotni sa saradnicima

Sremska Mitrovica – Ne­dav­no je, na­kon iz­vr­še­nog teh­nič­kog pri­je­ma, otvo­re­na ku­pa­li­šna se­zo­na  na grad­skoj pla­ži na Sa­vi kod Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Ova či­nje­ni­ca je va­žna za nad­le­žne za or­ga­ni­za­ci­ju po­sla, ali i za ku­pa­če za­lju­blje­ni­ke u ovu re­ku, ko­ji, isti­na, ni­su če­ka­li da svi «pa­pi­ri» bu­du go­to­vi. U vre­lim da­ni­ma Mi­trov­ča­ni, i ne sa­mo oni, osve­že­nje su na­šli na po­pu­lar­noj pla­ži ko­ja je se­zo­nu ku­pa­nja do­če­ka­la pot­pu­no ko­mu­nal­no ure­đe­na. O to­me šta je sve ura­đe­no ove i ra­ni­jih go­di­na sa­zna­je­mo od Bo­ja­na Ga­vri­ća, di­rek­to­ra JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da.

Nova signalizacija

– Pre dve go­di­ne po­sta­vlje­ni su tip­ski objek­ti, oni su u skla­du sa uslo­vi­ma «Vo­da Voj­vo­di­ne», fe­kal­na ka­na­li­za­ci­ja je vo­do­ne­pro­pu­sti­va, ura­đen je fe­kal­ni ko­lek­to­ri i jav­ni to­a­le­ti. Fe­kal­ni ko­lek­tor pum­pa fe­ka­li­je u grad­sku ka­na­li­za­ci­ju, a to zna­či da sem vo­de iz tu­še­va ni­šta ne ide u Sa­vu. Mi­tro­vač­ka grad­ska pla­ža je jed­na od opre­mlje­ni­jih na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je. Sve je fi­nan­si­ra­no iz grad­skog bu­dže­ta pre­ko Di­rek­ci­je a za ure­đe­nje ulo­že­no je ukup­no oko 10 mi­li­o­na di­na­ra to­kom dve se­zo­ne – is­ti­če Bo­jan Ga­vrić, di­rek­tor JP Di­rek­ci­ja.

Jo­sip No­vot­ni, di­rek­tor JKP «Ko­mu­na­li­je» do­da­je da je ovo ko­mu­nal­no pred­u­ze­će pro­gra­mom ko­ji je usvo­ji­la Grad­ska skup­šti­na, kre­nu­lo sre­di­nom ma­ja u ure­đe­nje grad­ske pla­že.

Uživanje na Savi

– Kom­plet­no ure­đe­nje pod­ra­zu­me­va mno­go seg­me­na­ta od na­si­pa­nja pe­ska, de­ra­ti­za­ci­je, do ure­đe­nja pro­sto­ra i skla­nja­nja ot­pa­da. Spa­si­lač­ka i me­di­cin­ska slu­žba su bi­le na pla­ži, na po­slo­vi­ma, od 6. ju­na, iako je sa­ma se­zo­na otvo­re­na 10. ju­na – pod­se­tio  je Jo­sip No­vot­ni, di­rek­tor «Ko­mu­na­li­ja» i do­dao da je ku­pljen no­vi spa­si­lač­ki ča­mac ko­ji će po­mo­ći još bo­ljem ra­du ove slu­žbe.  Me­di­cin­ska i ču­var­ska slu­žba ra­de, za njih su po­sta­vlje­ni kon­tej­ne­ri, pri­stu­pi­lo se ure­đe­nju ze­le­nog po­ja­sa, uz sve pra­te­će po­slo­ve vr­še­na je i vr­ši­će se ana­li­za vo­de.

Ka­kva je pla­ža naj­bo­lje go­vo­re re­či ku­pa­ča ko­ji su pri­me­ti­li sve što je do­sad ura­đe­no.

– Ovo je do­bro. U Sr­bi­ji po­sto­je tri le­pe pla­že. Za me­ne mi­tro­vač­ka pla­ža je na pr­vom me­stu zbog pri­rod­nih uslo­va, Štrand je dru­gi, a Ada tre­ća. Za ene je po­seb­no atrak­ti­van po­jas oko pla­že – ka­zao je De­jan Tu­cić.

– Za­vr­ši­la  sam pr­vi raz­red, imam slo­bod­nog vre­me­na i sa ma­mom do­la­zim na ku­pa­nje. Le­po mi je – ve­li Jo­va­na Ra­du­kić.

– Ku­pa­nje i sun­ča­nje na pla­ži nam je do­bra pri­pre­ma za mo­re. Sve je u re­du: to­a­le­ti, tu­še­vi i sve dru­go. Ne­mam  za­mer­ke – re­kla je Dra­ga­na Ra­du­kić.

S.Đ.- M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: