• petak, 12. jul 2024.
Pe­ga­vost li­sta še­ćer­ne re­pe
Poljoprivreda
0 Komentara

Pe­ga­vost li­sta še­ćer­ne re­pe

12. jul 2011. godine

Bolest se uglavnom javlja na listu

Da bi ostva­ri­li vi­so­ke i sta­bil­ne pri­no­se i vi­sok sa­dr­žaj še­će­ra u ko­re­nu še­ćer­ne re­pe (di­ge­sti­ja), neo­p­hod­no je sa­ču­va­ti li­snu ma­su od eko­nom­ski naj­zna­čaj­ni­je bo­le­sti pe­ga­vost li­sta še­ćer­ne re­pe (Cer­co­spo­ra be­ti­co­la). Pra­vil­nim oda­bi­rom sor­ti­men­ta, pra­će­njem pa­ra­me­ta­ra (tem­te­ra­tu­re i re­la­tiv­ne vla­žno­sti va­zdu­ha) ko­ji uslo­vlja­va­ju po­ja­vu i raz­voj bo­le­sti to­kom let­njeg pe­ri­o­da ve­ge­ta­ci­je re­pe, pra­će­njem sta­nja use­va i po­ja­ve pr­vih sip­to­ma bo­le­sti, to jest pe­ga, pra­vo­vre­me­nom i kva­li­tet­nom za­šti­tom ostva­ri­će­mo ovaj že­lje­ni cilj.

Pe­ga­vost li­sta še­ćer­ne re­pe (Cer­co­spo­ra be­ti­co­la) se uglav­nom ja­vlja na li­stu, ali se mo­že ja­vi­ti i na li­snim dr­ška­ma, cve­to­no­snom sta­blu i gla­vi ko­re­na. Bo­lest se  pr­vo ja­vlja na sta­ri­jem pot­pu­no raz­vi­je­nom li­šću ro­ze­te u vi­du okru­gla­stih, sit­nih, siv­ka­stih pe­ga, ko­je su oivi­če­ne jed­nom zo­nom tki­va mr­ko­cr­ve­ne bo­je. Sa na­lič­ja li­sta u okvi­ru pe­ga raz­vi­ja se si­va na­vla­ka od ko­ni­di­o­fo­ra i ko­ni­di­ja. Raz­vo­jem bo­le­sti, broj pe­ga se po­ve­ća­va (na jed­nom li­stu mo­že bi­ti i ne­ko­li­ko sto­ti­na pe­ga),  pri če­mu do­la­zi do nji­ho­vog spa­ja­nja i su­še­nja ma­njih ili ve­ćih de­lo­va li­sta. Ova­kvo li­šće od­u­mi­re na­ro­či­to u uslo­vi­ma du­žeg pe­ri­o­da su­še i vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra, na­kon če­ga do­la­zi do kre­ta­nja no­vog li­šća (re­tro­ve­ge­ta­ci­ja). Pro­pa­da­nje li­sne po­vr­ši­ne, i na­knad­no for­mi­ra­nje no­vog li­šća, od­no­sno re­tro­ve­ge­ta­ci­ja,  is­cr­plju­je usev što do­vo­di do ve­li­kih gu­bi­ta­ka ka­ko u pri­no­su ko­re­na, ta­ko i u sa­dr­ža­ju še­će­ra.

Razvojem bolesti dolazi do sušenja delova lista

Fak­to­ri ko­ji uti­ču  na raz­voj pa­to­ge­na, pro­u­zro­ko­va­ča pe­ga­vo­sti li­sta (Cer­co­spo­ra be­ti­co­la) su re­la­tiv­na vla­žnost va­zdu­ha i tem­pe­ra­tu­ra. Op­ti­mal­ni uslo­vi za in­fek­ci­ju su tem­pe­ra­tu­ra 24-26 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa, pod uslo­vom da noć­na tem­pe­ra­tu­ra ni­je is­pod 15 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa i re­la­tiv­na vla­žnost va­zdu­ha 90-95 pro­ce­na­ta. Mi­ni­ma­lan pe­ri­od za ostva­ri­va­nje za­ra­ze u ova­kvim uslo­vi­ma tra­je je­dan do dva da­na, dok in­ku­ba­ci­o­ni pe­ri­od glji­ve tra­je 7-10 da­na na­kon če­ga do­la­zi do for­mi­ra­nja pe­ga. In­ku­ba­ci­o­ni pe­ri­od se pro­du­ža­va sa sni­že­njem tem­pe­ra­tu­re.

Su­zbi­ja­nju pe­ga­vo­sti li­šća še­ćer­ne re­pe (Cer­co­spo­ra be­ti­co­la), s ob­zi­rom na ve­li­ku štet­nost,  po­kla­nja se po­seb­na pa­žnja, una­pre­đe­ne su i uve­de­ne me­to­de prog­no­ze i sig­na­li­za­ci­je vre­me­na tre­ti­ra­nja u ci­lju utvr­đi­va­nja i iz­ve­šta­va­nja po­ja­ve i raz­vo­ja bo­le­sti, od­re­đi­va­nja   mo­men­ta  tre­ti­ra­nja i sig­na­li­za­ci­je vre­me­na pr­ska­nja ka­ko bi se sma­njio broj pr­ska­nja, a ti­me i tro­ško­vi za­šti­te.

Kod nas se naj­če­šće oba­vlja­ju 3 pr­ska­nja še­ćer­ne re­pe ra­di za­šti­te od  Cer­co­spo­ra be­ti­co­la. Pr­vo pr­ska­nje se oba­vlja u vre­me po­ja­ve pr­vih simp­to­ma bo­le­sti (pr­vih pe­ga). Osta­la pr­ska­nja se oba­vlja­ju u raz­ma­ku 15-20 da­na.

Pre­po­ru­če­ni fun­gi­ci­di i nji­ho­ve kom­bi­na­ci­je za za­šti­tu še­ćer­ne re­pe su: Sphe­re 0,35 l/ha, Ami­sta­rex­tra 0,75 l/ha, Emi­nent 0,8 l/ha, Du­ett Ul­tra 0,5 l/ha, Ri­as 0,4 l/ha , Alert S 0,6 l/ha, Acan­to Plus 0,6 – 0,8 l/ha, Ri­as 0,4 l/ha + Bra­vo 1 l/ha, Im­pact EC 25 0,25 l/ha + Bra­vo 1 l/ha i dru­gi.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: