• petak, 22. septembar 2023.
Naj­bo­lji uče­ni­ci
Hronika | Šid
0 Komentara

Naj­bo­lji uče­ni­ci

5. jul 2011. godine

Nataša Cvijetković sa najboljim učenicima

Šid – Pred­sed­ni­ca op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić or­ga­ni­zo­va­la je, 22. ju­na, sve­ča­ni pri­jem za ma­tu­ran­te osnov­nih i sred­njih ško­la. Tom pri­li­kom, pred­sed­ni­ca je na­gra­di­la knji­ga­ma no­si­o­ce di­plo­me uče­ni­ka ge­ne­ra­ci­je, kao i naj­bo­lje uče­ni­ke, če­sti­ta­ju­ći im na ostva­re­nom uspe­hu. Ove go­di­ne, na­gra­đe­no je 11 uče­ni­ka ge­ne­ra­ci­je i njih 27 sa pri­zna­njem naj­bo­ljeg đa­ka.

U Gim­na­zi­ji “Sa­va Šu­ma­no­vić” naj­u­spe­šni­ji su bi­li: Da­vid Da­bić i Mi­loš Mi­ćić (uče­ni­ci ge­ne­ra­ci­je), Emi­li­ja Gro­zda­nić, Sr­đan Sta­nić, Gar­bi­el Že­bić, Mar­ta Ba­šić i Alek­san­dra Ka­laj. Uče­nik ge­ne­ra­ci­je u Teh­nič­koj ško­li “Ni­ko­la Te­sla” je Ivan Su­šić, dok su naj­bo­lji bi­li Ma­ri­na Srn­ka (polj. teh­ni­čar), Ne­boj­ša Vuk­šić (el. teh­ni­čar ra­ču­na­ra), Žar­ka Žar­ko­vić (maš. teh­ni­čar), Ne­nad Ne­na­do­vić (me­sar – pe­kar) i Mi­loš Avra­mo­vić (auto­me­ha­ni­čar – bra­var).

Uče­ni­ca ge­ne­ra­ci­je u OŠ “Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj” u Ši­du je Je­le­na Si­mić. U OŠ “Vuk Ka­ra­džić” u Ada­šev­ci­ma đak ge­ne­ra­ci­je je Dra­ga­na Var­ni­čić, a naj­bo­lji uče­ni­ci Du­šan Lu­jić i Ta­ma­ra Bjel­če­vić.  U OŠ “Fi­lip Vi­šnjić” u Mo­ro­vi­ću uče­ni­ca ge­ne­ra­ci­je je Bo­ja­na Bla­go­je­vić, a naj­bo­lji đa­ci Ma­ri­na Lu­ža­jić, Ve­sna Iv­ko­vić i Je­le­na Ni­ko­lić.

U šid­skoj OŠ “Bran­ko Ra­di­če­vić” uče­ni­ca ge­ne­ra­ci­je je An­đe­la To­do­ro­vić, dok su naj­bo­lji uče­ni­ci bi­li Mi­lu­tin Đi­las, Va­nja Ko­va­če­vić, Mi­li­ca Bel­der, Lu­ka Gru­ji­čić i Alek­san­dra Ša­mić. Uče­nik ge­ne­ra­ci­je u OŠ “Sa­va Šu­ma­no­vić” u Er­de­vi­ku je Jo­va­na Vuk­mi­ro­vić, a naj­bo­lji đa­ci Ma­ri­ja­na Vu­kić i Kri­sti­na Sla­vik. U OŠ “Srem­ski front” u Ši­du uče­nik ge­ne­ra­ci­je je Velj­ko Bi­rač, dok su za naj­bo­lje pro­gla­še­ni Mar­ko Oro­zo­vić, Ma­ri­ja Ikić, De­jan Du­dok, Ne­ve­na Ka­ra­jo­vić i Zo­ra­na To­pić.

Uče­ni­ci ge­ne­ra­ci­je u Osnov­noj mu­zič­koj ško­li “Fi­lip Vi­šnjić” u Ši­du su Kim Ta­ma­ra Že­bić i Vu­ka­šin Gli­go­ri­je­vić (obo­je, kla­vir).

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: